مدیران

مدیران دانشگاه خاتم (غیرانتفاعی-غیردولتی)

دکتر مجید قاسمی
ریاست دانشگاه

بهاءالدین شریعت
معاونت آموزشی و پژوهشی
احمد محمودیان
معاونت توسعه مدیریت و منابع