لاراتوار ریسک دانشگاه خاتم :پذیرش پژوهشگر به جهت انجام پروژه های تابستانی