فراخوان برگزاری اولین همایش مدیریت ریسک و مهندسی مالی

اولین همایش مدیریت ریسک و مهندسی مالی

در راستای تحقق اهداف ملی و توسعه نیروی انسانی متخصص و مجرب و ارتباط صنعت با دانشگاه، اولین همایش مدیریت ریسک و مهندسی مالی توسط دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و با همکاری شرکت ارزش پرداز آریان (آیکو) و موسسه آموزش عالی خاتم، در قالب سخنرانی و ارائه مقالات منتخب در نیمه دوم آذر ماه سال 93 با موضوعات و محورهای زیر برگزار میگردد:

  • مدیریت ریسک در صنعت بانکداری؛ ریسک اعتباری، بازار، عملیاتی و نقدینگی
  • مدیریت ریسک در بازارهای مالی؛ ابزارها و نهادها
  • مدیریت ریسک در نهادهای مالی؛ بورس ها، صندوق های بازنشستگی، شرکتهای سرمایه گذاری و تامین سرمایه ها
  • مدیریت ریسک در صنعت بیمه
  • ریسک نرخ ارز در ایران؛ تاثیرات، اندازه گیری، مدلسازی و مدیریت
  • مدیریت ریسک در موسسات تولیدی و پروژه ها
  • قراردادهای اختیار معامله؛ کارکردها، امکانسنجی و طراحی
  • ابزارهای مالی اسلامی؛ امکانسنجی، طراحی، قیمت گذاری و آسیب شناسی
  • ابزارهای مالی ساختارمند و ترکیبی؛ امکانسنجی، طراحی ، قیمت گذاری و آسیب شناسی
  • آسیب شناسی طراحی ابزارهای مالی و مدیریت ریسک در ایران

لذا دبیرخانه اجرایی همایش مدیریت ریسک و مهندسی مالی از مشارکت اساتید، دانشجویان، متخصصین امر،سازمان ها، نهادها و ارگان ها، موسسات پژوهشی  و فناوری، شرکت ها و موسسات خصوصی کشور استقبال نموده و از آنها دعوت مي‌نمايد تا با حضور خود در این همایش به غنای علمی آن افزوده و ما را در رسیدن به اهداف مذکور یاری نمایند.

اندیشمندان و صاحب نظران میتوانند جهت ارسال مقالات  و ثبت نام به سایت همایش به آدرس www.Ferm.ir مراجعه نمایند.