فرآیند ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی98-1397 دانشگاه خاتم

((فرآیند ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی98-1397 دانشگاه خاتم ))

 

گروه اول : به صورت کاملا نقد
دانشجو تمام شهریه را به صورت کاملا نقد واریز میکند.

 گروه دوم: به صورت اقساط

   دانشجویانی که تمایل به پرداخت شهریه به صورت اقساطی دارند میتوانند به روش زیر عمل کنند:

توجه:  در چک های واگذاری در مقابل عنوان " در وجه" ( بانک پاسارگاد جهت واریز به حساب شماره 2-10752175-8100-201 به نام موسسه آموزش  بزرگ خاتم بابت بخشی از شهریه اینجانب ...... به شماره دانشجویی ...... ) به طور کامل و خوانا نگاشته شود. (هیچ بخشی یا کلمه ای به متن چک اضافه یا از آن کم نشود.)

چک های صادره توسط دانشجویان می بایست حداکثر طی سه فقره چک صورت پذیرد ( تاریخ مندرج  بر روی چک در صورت پرداخت یک فقره25/07/97  (به میزان 100% مبلغ مانده پرداخت نشده ) و یا دوفقره چک25/07/97  و 25/08/97 (هر یک به اندازه 50% الباقی شهریه پرداخت نشده) یا سه فقره چک به ترتیب 25/07/97 و 25/08/97 و25/09/97  (هر یک به اندازه 33% الباقی شهریه پرداخت پرداخت نشده)  (چک با تاریخی غیر از تاریخ های مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.)

دانشجویان کارشناسی ارشد میبایست 000,000,12 ریال و کارشناسی 5,000,000 ریال  از شهریه خود را به صورت پرداخت الکترونیک پس از تحویل رسید چکها به امور مالی دانشگاه ، واریز نمایند.