شروع کلاس های تابستان گروههای کارشناسی از 13 تیر 1394

موسسه آموزش عالی خاتم

برنامه هفتگی کلاس های تابستان گروه های کارشناسی

نام درس

نام استاد

روزهای تشکیل کلاس

ساعت

شرط ثبت نام

حسابداری صنعتی 1

آقای طاهری

یکشنبه

سه شنبه

پنجشنبه

11-8

ورودی های 92و91

حسابداری پیشرفته 1

آقای طاهری

یکشنبه

سه شنبه

پنجشنبه

14-11

ورودی های 91

ریاضی پایه

دکتربیاناتی

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

11-8

-

آمار

دکتربیاناتی

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

15-11

ورودی های 92 و قبل از آن

ریاضی کاریردی 1

دکتربیاناتی

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

11-8

مدیریت بانکی

زبان عمومی

 

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

14-11

-

 

 

توجه: لازم به یادآوری است که هر کدام از این کلاس تنها در صورت به حدنصاب رسیدن تعداد دانشجویان (حسابداری پیشرفته 12 نفر و بقیه کلاس ها 15) تشکیل می گردد.  تاریخ شروع کلیه کلاس ها شنبه 13 تیرماه 1394 خواهد بود.