سخنرانی دکتر علیرضا سپهسالاری با موضوع "The Effect of Wealth on Worker Productivity"

سخنرانی دکتر علیرضا سپهسالاری با موضوع  "The Effect of Wealth on Worker Productivity"