دوره های آموزشی

معرفی دوره ها و رشته های دایر در دانشگاه خاتم:

دانشکده ها

گروه ها

رشته/گرایش ها

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی کامپیوتر
 • مهندسی نرم افزار
 • معماری کامپیوتر
 • مهندسی فن آوری اطلاعات
 • هوش مصنوعي و رباتيكز

مهندسی صنایع

 • مهندسی مالی ( سیستم های مالی)
 • سیستم بهره وری
 • لجستیک و زنجیره تامین
 • مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی
 • مديريت مهندسی

مهندسی برق و الکترونیک

 • مهندسی برق قدرت
 • مهندسی برق کنترل
 • مخابرات سيستم

دانشکده مدیریت و علوم مالی

حسابداری
 • حسابداری مدیریت
 • حسابداری
 • حسابرسی
 • کارشناسی حسابداری
 • کارشناسی مدیریت امور بانکی
مالی
 • مهندسی مالی و مدیریت ریسک
 • بانکداری
مدیریت
 • مدیریت بیمه
 • استراتژیک MBA
 • مدیریت بازرگانی - بین المللی
 • مدیریت بازرگانی - بازاریابی
 • مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات

دانشکده علوم انسانی

زبان انگلیسی
 • آموزش زبان انگلیسی
 • مترجمی زبان انگلیسی
 • ادبیات زبان انگلیسی

علوم اقتصادی

 • علوم اقتصادی
 • توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 • تجارت الکترونیک
 • گرايش اقتصاد نظری(شرایط ویژه)
حقوق
 • حقوق مالی - اقتصادی
 • حقوق خصوصي
 • تجارت بين الملل

روانشناسی و علوم تربیتی

 • مشاوره و راهنمایی
 • روانشناسی بالینی
 • روانشناسي عمومي
 • مشاوره خانواده

دانشکده هنر

گروه معماری

 • مهندسي معماري
 • مديريت پروژه و ساخت
 • مهندسی معماری منظر
دانشکده فنآوری های همگرا مواد، انرژی ها و
تكنولوژی های كوانتومی
 • مواد، انرژی ها و تكنولوژی های كوانتومی (با همكاری دانشگاه پير و ماری كوری فرانسه)