دستورالعمل تسهیل شرایط پرداخت شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

دستورالعمل  تسهیل شرایط پرداخت شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

1.      شرایط مطلوب و عمومی آن است که دانشجو بعد از انتخاب واحد کل شهریه اعم از ثابت و یا متغیر تحصیلی را یکجا و از طریق درگاه اینترنتی واریز نماید.

2.      آن دسته از دانشجویانی که - توان پرداخت یکجای شهریه را ندارند ، با عنایت به جدول زیر میتوانند از شرایط مندرج در جدول پیشنهادی دانشگاه بهره مند شوند.

                                                                                                                     ( مبالغ به ریال)

مقطع تحصیلی

کارشناسی

کارشناسی ارشد ودکتری

سررسید چک های تعهدی

سررسید چک های تعهدی

سررسید چک های تعهدی

حداقل مبلغ
پیش پرداخت شهریه

5،000،000

12،000،000

 

 

 

واگذاری  3 فقره چک هرکدام حداقل به
مبلغ 3/1 مانده شهریه پرداخت نشده

25/07/1397

25/08/1397

25/09/1397

واگذاری  2 فقره چک هرکدام حداقل به
مبلغ 2/1 مانده شهریه پرداخت نشده

25/07/1397

25/08/1397

 

واگذاری  1 فقره چک به مبلغ کل مانده شهریه پرداخت نشده

25/07/1397

 

 

توضیح اینکه :دانشجویان محترم مشمول بند2 ابتدا، اقدام به واگذاری چک یا چکهای مربوطه به شرح بند 3 و 4 نموده و پس از ثبت چکها در سیستم توسط امور مالی، قادر به پرداخت حداقل مبلغ پیش پرداخت شده و فرآیند ثبت نام به اتمام خواهد رسید . بدیهی تمامی دانشجویان همزمان با تکمیل فرآیند ثبت نام ، تمام بدهی شهریه نیمسال اول سال تحصیلی  98-1397 را تسویه خواهند نمود.

 

3.رعایت شرایط زیر برای دانشجویانی که مشمول شرایط مندرج در بند 2 دستور العمل می باشند ، الزامیست و عدم رعایت شرایط تبعات عدم ثبت نام نهایی را در پی داشته و مسولیت آن بعهده دانشجو می باشد.

  • در چک های واگذاری در مقابل عنوان " دروجه "بانک پاسارگاد جهت واریز به حساب شماره "201.8100.10752175.2" به نام موسسه آموزش بزرگ خاتم بابت بخشی از شهریه اینجانب ........... به شماره دانشجویی ...........) بطور کامل و خوانا نگاشته شده –در 2 و یا 3 سطر-

هیچ بخشی یا کلمه ای  به متن چک اضافه و یا  کم نشود.

  • دانشجویان محترم چک / چک های  صادرشده را  نزد  یکی از شعبه های بانک پاسارگاد در سرتا سرکشور واگذار و رسید واگذاری چک / چک ها را  همراه با تصویر چک/ چک ها  ممهور به مهر شعبه، به امور مالی تحویل و یا از طریق نمابر به شماره 89174530  ارسال می نمایند .
  • ( دانشجویانی که تصویر چک یا چک های واگذار شده و رسید مربوطه را  حداکثر تا 2 روز ، ارسال و یا تحویل امورمالی ننمایند ، انتخاب واحدشان کن لم یکن تلقی خواهد شد )

4.لازم به ذکر است دانشجویان محترم بایستی اصل چک یاچک های صادر شده را تحویل یکی از شعبه های بانک پاسارگاد داده و رسید دریافت نمایند.

مدیریت امور مالی دانشگاه خاتم ازدریافت و پذیرفتن اصل چک یا چک های صادر شده  معذور میباشد.

                                                                                                                                                           مدیریت امورمالی دانشگاه خاتم