دانشگاه خاتم برگزار می کند: دوره ٢ روزه خردساختار بازار، دكتر علي ابراهيم نژاد، مهلت ثبت نام: ١٨ تيرماه