دانشگاه خاتم برگزارمی کند: سخنرانی دکتر هومن ثابتی در تاریخ 13 آذر ماه