دانشگاه خاتم برگزارمی کند: سخنرانی دکتر احمد لشکری پور در تاریخ 17 و 18 شهریورماه