دانشکده هنر و معماری

دانشکده هنر و معماری دانشگاه خاتم در حال حاضر دارای 1 گروه آموزشی کارشناسی ارشد می باشد. 

  • گروه معماری با مدیریت آقای دکتراميرفرجي در 4 گرایش کارشناسی ارشد پژوهش هنر، معماری داخلی، مهندسي معماري و مديريت پروژه و ساخت دانشجو می پذیرد.