دانشکده هنر و معماری

دانشکده هنر و معماری دانشگاه خاتم در حال حاضر دارای 1 گروه آموزشی کارشناسی ارشد می باشد.

  • گروه کارشناسی ارشد معماری با مدیریت آقای آیوازیان در 2 گرایش معماری معماری و معماری مدیریت ساخت و پروژه دانشجو می پذیرد.