دانشکده مدیریت و مالی

دانشکده مدیریت و علوم مالی دانشگاه خاتم در حال حاضر دارای 3 گروه آموزشی کارشناسی ارشد و 2 گرایش کارشناسی می باشد.

  • گروه کارشناسی ارشد حسابداری و حسابرسی با مدیریت آقای دکتر خوش طینت در 3 گرایش کارشناسی حسابداری، حسابرسی، و حسابداری مدیریتی، و همچنین در رشته های کارشناسی حسابداری و مدیریت امور بانکی دانشجو می پذیرد.
  • گروه کارشناسی ارشد مدیریت با مدیریت آقای دکتر حاج کریمی در 4 گرایش کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت MBA و مدیریت صنعتی دانشجو می پذیرد.
  • گروه کارشناسی ارشد مالی با مدیریت آقای دکتر پویانفر در 2 گرایش کارشناسی ارشد مدیریت ریسک و مالی-بانکداری دانشجو می پذیرد.