دانشکده علوم انسانی

دانشکده علوم انسانی دانشگاه خاتم در حال حاضر دارای 4 گروه آموزشی کارشناسی ارشد و 1 گروه دکتری می باشد. حضرت آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد (احمدآبادی) رياست دانشكده علوم انساني را بر عهده دارند.

  • گروه کارشناسی ارشد زبان انگلیسی با مدیریت آقاي دکترحاج ملك در 3 گرایش آموزش زبان، ادبیات انگلیسی و مترجمی زبان دانشجو می پذیرد.
  • گروه کارشناسی ارشد روانشناسی وعلوم تربیتی با مدیریت سرکارخانم دکترخدابخشی کولایی در 4 گرایش مشاوره خانواده، روانشناسی بالینی، مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی و روانشناسی عمومی دانشجو می پذیرد.
  • گروه کارشناسی ارشد حقوق با مدیریت آقای دکترسید کمال سجادی در گرایش حقوق تجارت بین الملل ، حقوق خصوصی، و حقوق مالی-اقتصادی دانشجو می پذیرد.
  • گروه فلسفه با مدیریت آقای دکترسیدحمیدطالب زاده در مقطع دکتری فلسفه دانشجو می پذیرد.