دانشکده علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی

دانشکده علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی دانشگاه خاتم در حال حاضر دارای 3 گروه آموزشی کارشناسی ارشد و 2 گرایش کارشناسی می باشد. جناب آقاي دكتر محسن خوش­ طینت پاک نیت رياست دانشكده را بر عهده دارند. 

 • گروه کارشناسی ارشد حسابداری و حسابرسی با سرکار خانم دکتررضوان حجازی در 3 گرایش کارشناسی ارشد حسابداری، حسابرسی، و حسابداری مدیریتی، و همچنین در رشته های کارشناسی حسابداری و مدیریت امور بانکی دانشجو می پذیرد.
 • گروه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی با مدیریت سرکار خانم دکترشعله باقري پرمهر در 6 گرایش
  • علوم اقتصادی،
  • اقتصاد و تجارت الکترونیک،
  • اقتصاد انرژی،
  • اقتصاد نظری ،
  • برنامه ریزی سیستم های اقتصادی،
  • و توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشجو می پذیرد.
 • گروه کارشناسی ارشد مدیریت با مدیریت آقای دکتر حاج کریمی در 4 گرایش کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت MBA و مدیریت صنعتی دانشجو می پذیرد.
 • گروه کارشناسی ارشد مالی با مدیریت آقای دکترسعید رحیمیان در 2 گرایش کارشناسی ارشد مدیریت ریسک و مالی-بانکداری دانشجو می پذیرد.