جلسه گفتگو و پرسش و پاسخ با اساتید رشته علوم داده در دانشگاه خاتم