جلسه معارفه دانشجویان مهندسی برق ورودی 95

به آگاهی می رساند جلسه معارفه دانشجویان گروه مهندسی برق ورودی 95 روز چهارشنبه 14 مهرماه از ساعت 12:30 تا ساعت 13:30 در سالن امام رضا برگزار می گردد. حضور تمامی دانشجویان الزامی است.