تماس با بخش آموزش

همکاران آموزش دانشگاه خاتم سمت شماره تلفن
دکتربهاءالدین شریعت معاون آموزشی و پژوهشی 89174004
دکتر ندا معنوی زاده مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی 89174031
محمدحسن کمایی رییس امور دانشجویی- کارشناسی 89174005
89174647
شادی شریعت دانشکده مدیریت و امورمالی 89174650
شیرین بیسادی دانشکده فنی مهندسی 89174021
زهرا طغیانی دانشکده علوم انسانی 89174026
الهام ابراهیمی کارشناس ارتباط با استادان ساختمان شماره 1 89174027
الناز شیری کارشناس ارتباط با استادان ساختمان شماره 2

89174643
89174650

پریسا خالقی کارشناس امور پژوهش 89174023
شهرزاد فرد اکبری رئیس کتابخانه 89174028
شيرين زاهدي كارشناس كتابخانه 89174033
بهناز فتاحی مسئول دفتر معاونت 89174004
مرتضی سلطانی چاپ و تکثیر 89174098
فرهاد سروش انتشارات 89174074