تقویم آموزشی سال 99-98

تقویم آموزشی سال 99-98

نیمسال اول

فعالیت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

ثبت نام و تخصیص واحد
ورودیهای جدید 98
(کارشناسی ارشد) و قدیم

پذیرش برخط

23 شهریور-98

28 شهریور-98

ثبت نام حضوری
و

 تشکیل پرونده

(مطابق جدول
زمانبندی)

23 شهریور-98

28 شهریور-98

ثبت نام حضوری
ورودی های
جدید 98 (کارشناسی)
تاریخ ثبت نام
الکترونیکی
بعد از 
اعلام نتایج

30 شهریور-98

31 شهریور-98

شروع کلاس ها

1-مهر -98

حذف و اضافه

20 -مهر -98

23-مهر -98

حذف اضطراری
(ویژه کارشناسی)

17-دی-98

19-دی-98

هفته تکمیل
ارزشیابی اساتید

7-دی -98

27-دی -98

پایان کلاس ها

19-دی -98

امتحانات

28-دی -98

14-بهمن -98

 

نیمسال دوم

فعالیت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

ثبت نام و تخصیص واحد

 کلیه ورودیها

(کارشناسی و 

کارشناسی ارشد) از طریق سامانه

IUMS
15 بهمن 1398 18بهمن 1398

شروع کلاس ها

19-بهمن-1398

حذف و اضافه

5 -اسفند-1398

8-اسفند-1398

حذف اضطراری
(ویژه کارشناسی)

20-خرداد-1398

25-خرداد-1398

بازه تکمیل
ارزشیابی اساتید

10-خرداد-1398

30-خرداد-1398

پایان کلاس ها

22-خرداد-1398

امتحانات

31-خرداد-1398

14-تیر-1398