تاریخ های آزمون GRE

                                                                                                                                             تاریخ آزمون های GRE

وضعیت

میلادی

شمسی

ردیف

September 2021

ACTIVE

September 08, 2021

چهارشنبه 17/06/1400

1

ACTIVE

September 12, 2021

یکشنبه 21/06/1400

2

ACTIVE

September 20, 2021

دوشنبه 29/06/1400

3

ACTIVE

September 26, 2021

یکشنبه 04/07/1400

4

October 2021

ACTIVE

October 02, 2021

شنبه 10/07/1400

5

ACTIVE

October 04, 2021

دوشنبه 12/07/1400

6

ACTIVE

October 10, 2021

یکشنبه 18/07/1400

7

ACTIVE

October 25, 2021

دوشنبه 03/08/1400

8

November 2021

ACTIVE

November 02, 2021

سه شنبه 11/08/1400

9

ACTIVE

November 10, 2021

چهارشنبه 19/08/1400

10

ACTIVE

November 15, 2021

دوشنبه 24/08/1400

11

ACTIVE

November 23, 2021

سه شنبه 02/09/1400

12

ACTIVE

November 30, 2021

سه شنبه 09/09/1400

13

December 2021

ACTIVE

December 06, 2021

دوشنبه 15/09/1400

14

ACTIVE

December 12, 2021

یکشنبه 21/09/1400

15

INACTIVE

December 15, 2021

چهارشنبه 24/09/1400

16

ACTIVE

December 27, 2021

دوشنبه 06/10/1400

17

ACTIVE

December 29, 2021

چهارشنبه 08/10/1400

18

January 2022

ACTIVE

January 09. 2022

یکشنبه 19/10/1400

19

INACTIVE

January 11. 2022

سه شنبه 21/10/1400

20

ACTIVE

January 18. 2022

سه شنبه 28/10/1400

21

February 2022

INACTIVE

February 082022

سه شنبه 19/11/1400

22

ACTIVE

February 26 2022

شنبه 07/12/1400

23

March 2022

INACTIVE

March 082022

سه شنبه 17/12/1400

24

April 2022

ACTIVE

April 192022

سه شنبه 30/01/1401

25

INACTIVE

April 262022

شنبه 06/02/1401

26

May 2022

INACTIVE

May 102022

سه شنبه 20/02/1401

27

ACTIVE

May 162022

دو شنبه 26/02/1401

28

INACTIVE

May 282022

شنبه 07/03/1401

29

INACTIVE

May 312022

سه شنبه 10/03/1401

30

June 2022

INACTIVE

June 142022

سه شنبه 24/03/1401

31

ACTIVE

June 182022

شنبه 28/03/1401

32

توجه:

  • چنانچه تاریخ انتخابی شما در فهرست دانشگاه خاتم وضعیت ACTIVE دارد امَا در سایت ETS رویت نمی شود، به منزله ی تکمیل ظرفیت تاریخ مورد نظر می باشد.
  • فعَال سازی روزهای  برگزاری آزمون تنها با تائید سازمان ETS  می باشد و مرکز آزمون در این زمینه دخالتی ندارد.