تاریخ های آزمون GRE

                                                                        تاریخ آزمون های GRE

وضعیت

میلادی

شمسی

ردیف

August 2021

INACTIVE

August 23, 2021

دوشنبه 01/06/1400

1

INACTIVE

August 30, 2021

دوشنبه 08/06/1400

2

September 2021

INACTIVE

September 08, 2021

چهارشنبه 17/06/1400

3

ACTIVE

September 12, 2021

یکشنبه 21/06/1400

4

ACTIVE

September 20, 2021

دوشنبه 29/06/1400

5

ACTIVE

September 26, 2021

یکشنبه 04/07/1400

6

October 2021

ACTIVE

October 02, 2021

شنبه 10/07/14007

   7  

ACTIVE

October 04, 2021

دوشنبه 12/07/1400

8

ACTIVE

October 10, 2021

یکشنبه 18/07/1400

9

ACTIVE

October 25, 2021

دوشنبه 03/08/1400

10

November 2021

INACTIVE

November 02, 2021

سه شنبه 11/08/1400

11

INACTIVE

November 10, 2021

چهارشنبه 19/08/1400

12

ACTIVE

November 15, 2021

دوشنبه 24/08/1400

13

ACTIVE

November 23, 2021

سه شنبه 02/09/1400

14

ACTIVE

November 30, 2021

سه شنبه 09/09/1400

15

December 2021

ACTIVE

December 06, 2021

دوشنبه 15/09/1400

16

ACTIVE

December 12, 2021

یکشنبه 21/09/1400

17

INACTIVE

December 15, 2021

چهارشنبه 24/09/1400

18

ACTIVE

December 27, 2021

دوشنبه 06/10/1400

19

ACTIVE

December 29, 2021

چهارشنبه 08/10/1400

20

 

توجه:

  • چنانچه تاریخ انتخابی شما در فهرست دانشگاه خاتم وضعیت ACTIVE دارد امَا در سایت ETS رویت نمی شود، به منزله ی تکمیل ظرفیت تاریخ مورد نظر می باشد.
  • فعَال سازی روزهای  برگزاری آزمون تنها با تائید سازمان ETS  می باشد و مرکز آزمون در این زمینه دخالتی ندارد.