تاریخ های آزمون تافل

 

تاریخ آزمون های TOEFL

                  

وضعیت

میلادی

شمسی

ردیف

August 2021

ACTIVE

August 07, 2021

شنبه 16/05/1400

1

ACTIVE

August 11, 2021

چهارشنبه 20/05/1400

2

CANCELLED

August 21, 2021

شنبه 30/05/1400

3

CANCELLED

August 28, 2021

شنبه 06/06/1400

4

September 2021

ACTIVE

September 4, 2021

شنبه 13/06/1400

5

ACTIVE

September 11, 2021

شنبه 20/06/1400

6

ACTIVE

September 18, 2021

شنبه 27/06/1400

7

ACTIVE

September 25, 2021

شنبه 03/07/1400

8

ACTIVE

September 29, 2021

چهارشنبه 07/07/1400

9

October 2021

ACTIVE

October 09, 2021

شنبه 17/07/1400

10

ACTIVE

October 13, 2021

چهارشنبه 21/07/1400

11

ACTIVE

October 16, 2021

شنبه 24/07/1400

12

ACTIVE

October 30, 2021

شنبه 08/08/1400

13

November 2021

ACTIVE

November 06, 2021

شنبه 15/08/1400

14

ACTIVE

November 13, 2021

شنبه 22/08/1400

15

ACTIVE

November 17, 2021

چهارشنبه 26/08/1400

16

ACTIVE

November 20, 2021

شنبه 29/08/1400

17

ACTIVE

November 27, 2021

شنبه 06/09/1400

18

ACTIVE

November 28, 2021

یکشنبه 07/09/1400

19

December 2021

ACTIVE

December 04, 2021

شنبه 13/09/1400

20

ACTIVE

December 11, 2021

شنبه 20/09/1400

21

ACTIVE

December 18, 2021

شنبه 27/09/1400

22

ACTIVE

December 19, 2021

یکشنبه 28/09/1400

23

ACTIVE

December 22, 2021

چهارشنبه 01/10/1400

24

January 2022

ACTIVE

January 052022

چهارشنبه 15/10/1400

25

ACTIVE

January 082022

شنبه 18/10/1400

26

ACTIVE

January 152022

شنبه 25/10/1400

27

INACTIVE

January 192022

چهارشنبه 29/10/1400

28

INACTIVE

January 222022

شنبه 02/11/1400

29

INACTIVE

January 292022

شنبه 09/11/1400

30

February 2022

ACTIVE

February 092022

چهارشنبه 20/11/1400

31

INACTIVE

February 12 2022

شنبه 23/11/1400

32

ACTIVE

February 19 2022

شنبه 30/11/1400

33

March 2022

ACTIVE

March 022022

شنبه 11/12/1400

34

INACTIVE

March 052022

شنبه 14/12/1400

35

INACTIVE

March 062022

یکشنبه 15/12/1400

36

INACTIVE

March 122022

شنبه 21/12/1400

37

April 2022

 

INACTIVE

April 062022

چهارشنبه 17/01/1400

38

INACTIVE

April 092022

شنبه 20/01/1400

39

INACTIVE

April 202022

چهارشنبه 31/01/1400

40

INACTIVE

April 302022

شنبه 10/02/1400

41

May 2022

INACTIVE

May 142022

شنبه 24/02/1400

42

INACTIVE

May 182022

چهارشنبه 28/02/1400

43

INACTIVE

May 212022

شنبه 31/02/1400

44

INACTIVE

May 252022

چهارشنبه 04/03/1400

45

INACTIVE

May 292022

یکشنبه 08/03/1400

46

June 2022

INACTIVE

June 112022

شنبه 21/03/1400

47

INACTIVE

June 152022

چهار شنبه 25/03/1400

48

INACTIVE

June 252022

شنبه 04/04/1400

49

INACTIVE

June 262022

یکشنبه 05/04/1400

50

July 2022

INACTIVE

July 3, 2021

شنبه 12/04/1400

51

INACTIVE

July 10, 2021

شنبه19/04/1400

52

INACTIVE

July 14, 2021

چهارشنبه 23/04/1400

53

INACTIVE

July 24, 2021

شنبه 02/05/1400

54

August 2022

INACTIVE

August 07, 2021

شنبه 16/05/1400

55

INACTIVE

August 11, 2021

چهارشنبه 20/05/1400

56

INACTIVE

August 21, 2021

شنبه 30/05/1400

57

INACTIVE

August 28, 2021

شنبه 06/06/1400

58

September 2022

INACTIVE

September 4, 2021

شنبه 13/06/1400

59

INACTIVE

September 11, 2021

شنبه 20/06/1400

60

INACTIVE

September 18, 2021

شنبه 27/06/1400

61

INACTIVE

September 25, 2021

شنبه 03/07/1400

62

INACTIVE

September 29, 2021

چهارشنبه 07/07/1400

63

October 2022

INACTIVE

October 09, 2021

شنبه 17/07/1400

64

INACTIVE

October 13, 2021

چهارشنبه 21/07/1400

65

INACTIVE

October 16, 2021

شنبه 24/07/1400

66

INACTIVE

October 30, 2021

شنبه 08/08/1400

67

November 2022

INACTIVE

November 06, 2021

شنبه 15/08/1400

68

INACTIVE

November 13, 2021

شنبه 22/08/1400

69

INACTIVE

November 17, 2021

چهارشنبه 26/08/1400

70

INACTIVE

November 20, 2021

شنبه 29/08/1400

71

INACTIVE

November 27, 2021

شنبه 06/09/1400

72

INACTIVE

November 28, 2021

یکشنبه 07/09/1400

73

December 2022

INACTIVE

December 04, 2021

شنبه 13/09/1400

74

INACTIVE

December 11, 2021

شنبه 20/09/1400

75

INACTIVE

December 18, 2021

شنبه 27/09/1400

76

INACTIVE

December 19, 2021

یکشنبه 28/09/1400

77

INACTIVE

December 22, 2021

چهارشنبه 01/10/1400

78

توجه:

  • چنانچه تاریخ انتخابی شما در فهرست دانشگاه خاتم وضعیت ACTIVE دارد امَا در سایت ETS رویت نمی شود، به منزله ی تکمیل ظرفیت تاریخ مورد نظر می باشد.
  • فعَال سازی روزهای  برگزاری آزمون تنها با تائید سازمان ETS  می باشد و مرکز آزمون در این زمینه دخالتی ندارد.