برگزاری سومین دوره عالی و تکمیلی تحلیلگری مالی با رویکرد آمادگی آزمون تحلیلگر خبره مالی CFA