برگزاری سخنرانی دکتر احمد لشکری پور در د انشگاه خاتم