برگزاری دومین مدرسه تابستانی اقتصاد داده های حجیم Big data economics