برگزاری دوره کوتاه مدت currency crisis توسط پروفسور صالحی اصفهانی در دانشگاه خاتم