برنامه دوره های دکتری

نام درس روز ارائه کلاس ساعت شروع ساعت پایان نام استاد نام خانوادگی استاد رشته گرایش
زبان تخصصی(2)
(پیش نیاز)
پنج شنبه 11 13 ایرج نوروش حسابداری-حسابداری
تئوری حسابداری(2)
(پیش نیاز)
پنج شنبه 14 17 محسن خوش طینت  حسابداری-حسابداری
حسابداری بخش
عمومی: نظریه ها،
تحولات و
پژوهش ها
دو شنبه 16 18 منصورعلی رحیمی باغ ابریشمی حسابداری-حسابداری
تئوری ها
و پژوهش های
حسابرسی
پنج شنبه 14 16 نظام الدین رحیمیان حسابداری-حسابداری
حسابداری
مدیریت
پیشرفته
(پیش نیاز)
دو شنبه 16 19 رضوان حجازی حسابداری-حسابداری
اقتصادسنجی
مالی پیشرفته
پنج شنبه 08 10 میر حسین موسوی حسابداری-حسابداری
تصمیم گیری
در مسائل مالی
(پیش نیاز)
پنج شنبه 08 11 سید علی حسینی حسابداری-حسابداری
تئوری های
پیشرفته در
حسابداری مالی
پنج شنبه 10 12 محسن خوش طینت  حسابداری-حسابداری
پژوهش های
تجربی حسابداری
دو شنبه 14 16 رضوان حجازی حسابداری-حسابداری
تاریخ فلسفه
عصر جدید
چهار شنبه 14 16 زهره معماری فلسفه معاصر
پدیدارشناسی شنبه 14 16 لیلا سیاوشی فلسفه معاصر
مدرنیسم و
پست مدرن
یک شنبه 12 14 علی حسینخانی فلسفه معاصر
اگزیستانسیالیسم یک شنبه 14:30 16:30 اصغر واعظی فلسفه معاصر
فلسفه اشراق
(جبرانی)
دو شنبه 08 10 سیما نوربخش فلسفه معاصر
حکمت متعالیه
(جبرانی)
شنبه 15 17 سید مصطفی محقق احمدآبادی فلسفه معاصر
متون فلسفی
به زبان انگلیسی 2
سه شنبه 15 17 میلاد نوری فلسفه معاصر
تاریخ فلسفه
قرون وسطی
پنج شنبه 13 15 ایمان شفیع بیگ فلسفه معاصر
زبان تخصصی چهار شنبه 14 16 کیانا ژاله معماری- معماری
معماری اسلامی
(حکمت و روش ها)
سه شنبه 08 11 سیمون آیوازیان معماری- معماری
روش تحقیق
پیشرفته
سه شنبه 16 18 امیر فرجی معماری- معماری
تاریخ تحلیلی
تکنولوژی ساخت
چهار شنبه 16 19 امیر فرجی معماری- معماری
معماری معاصر
(نظریه ها و مکاتب)
سه شنبه 11 14 داراب دیبا معماری- معماری