برنامه امتحانی دوره کارشناسی در نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398

برنامه امتحانی دوره کارشناسی در نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398

نام درس

نام استاد

شروع

پایان

نوبت

تاریخ

حقوق تجارت (بازرگانی)

سیدکمال سجادی

09

11

نوبت اول

98/11/13

مدیریت مالی 1

ناصر محمود زاده احمدی نژاد

09

11

نوبت اول

98/11/03

اندیشه اسلامی 1 (مبدا و معاد)

محمد تقی قزلباش تبریزی

09

11

نوبت اول

98/11/11

رفتار سازمانی

محمد زرنگار

13

15

نوبت دوم

98/10/30

روش تحقیق

پریا نظمی

13

15

نوبت دوم

98/10/28

زبان تخصصی حسابداری 1

هاجر رحمانی

13

15

نوبت دوم

98/11/06

تفسیر موضوعی قرآن

محمد ناصر حقیقت

09

11

نوبت اول

98/11/10

اصول حسابداری 1

نجمه حاجیان

09

11

نوبت اول

98/11/03

آمار و کاربرد آن در مدیریت

شیما اصغری

13

15

نوبت دوم

98/10/28

نرم افزارهای کاربردی در حسابداری

احسان اخترکاوان

09

11

نوبت اول

98/11/13

حسابداری صنعتی 2

فرزین خوش کارحسن کیاده

13

15

نوبت دوم

98/11/13

حسابداری میانه 2

الهام حمیدی باروق

09

11

نوبت اول

98/11/03

مدیریت مالی 2

الهام حمیدی باروق

13

15

نوبت دوم

98/11/12

اندیشه اسلامی 2 (نبوت و امامت)

علیرضا شرفی جم

09

11

نوبت اول

98/11/10

انقلاب اسلامی ایران

محمد جواد آقا جری

09

11

نوبت اول

98/11/10

رفتار سازمانی

محمد زرنگار

13

15

نوبت دوم

98/10/30

ریاضیات کاربردی 2

شیما اصغری

09

11

نوبت اول

98/10/28

کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی

نظام الدین رحیمیان

13

15

نوبت دوم

98/11/13

اصول حسابداری 1

الهام حمیدی باروق

09

11

نوبت اول

98/11/03

مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت

محمد ولی مقدم زنجانی

13

15

نوبت دوم

98/11/08

حسابداری پیشرفته 2

فرزانه یوسفی اصل

13

15

نوبت دوم

98/11/03

حقوق تجارت (بازرگانی)

مصطفی نورالهی

09

11

نوبت اول

98/11/13

اندیشه اسلامی 1 (مبدا و معاد)

محمد ناصر حقیقت

09

11

نوبت اول

98/11/11

روش تحقیق

پریا نظمی

13

15

نوبت دوم

98/10/28

روش تحقیق

پریا نظمی

13

15

نوبت دوم

98/10/28

ریاضی پیش دانشگاهی

دلارام چقازردی

09

11

نوبت اول

98/10/28

زبان فارسی

مریم محمدی

09

11

نوبت اول

98/10/30

اصول اقتصاد 2 (اقتصاد کلان)

بهنام امین رستمکلائی

09

11

نوبت اول

98/11/06

اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت

محمد تقی ضیائی بیگدلی

13

15

نوبت دوم

98/11/08

اصول حسابداری 2

نجمه حاجیان

13

15

نوبت دوم

98/11/03

تفسیر موضوعی قرآن

محمد جواد آقا جری

09

11

نوبت اول

98/11/10

توسعه اقتصادی

ابوالقاسم جمشیدی

13

15

نوبت دوم

98/10/30

مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت

احسان اخترکاوان

09

11

نوبت اول

98/11/13

مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت

محمد ولی مقدم زنجانی

13

15

نوبت دوم

98/11/08

آمار کاربردی 2

محسن تقوی طلب

13

15

نوبت دوم

98/10/28

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

علیرضا شرفی جم

13

15

نوبت دوم

98/11/10

حسابداری صنعتی 1

ناصر محمود زاده احمدی نژاد

09

11

نوبت اول

98/11/04

حسابداری میانه 1

لیلا زمانی

13

15

نوبت دوم

98/11/03

حسابداری میانه 2

الهام حمیدی باروق

09

11

نوبت اول

98/11/03

حقوق تجارت (بازرگانی)

مصطفی نورالهی

09

11

نوبت اول

98/11/13

بها یابی 1

ناصر محمود زاده احمدی نژاد

09

11

نوبت اول

98/11/04

مدیریت مالی 1

ناصر محمود زاده احمدی نژاد

09

11

نوبت اول

98/11/03

مدیریت مالی 2

الهام حمیدی باروق

13

15

نوبت دوم

98/11/12

اقتصاد خرد

ندا فرح بخش

09

11

نوبت اول

98/11/06

انقلاب اسلامی ایران

محمد جواد آقا جری

09

11

نوبت اول

98/11/10

تربیت بدنی 1

محمد پورکیانی

09

11

نوبت اول

98/10/28

تربیت بدنی 1

محمد پورکیانی

09

11

نوبت اول

98/10/28

تفسیر موضوعی قرآن

محمد جواد آقا جری

09

11

نوبت اول

98/11/10

اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت

محمد تقی ضیائی بیگدلی

13

15

نوبت دوم

98/11/08

مبانی سازمان و مدیریت

مریم پرچمی سرقین

13

15

نوبت دوم

98/10/30

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

علیرضا شرفی جم

13

15

نوبت دوم

98/11/10

حسابداری مالیاتی 1

محمد تقی قزلباش تبریزی

09

11

نوبت اول

98/11/12

حسابداری مالیاتی 1

محمد تقی قزلباش تبریزی

09

11

نوبت اول

98/11/12

حسابداری میانه 1

نجمه حاجیان

13

15

نوبت دوم

98/11/03

حسابداری پیشرفته 1

فرزانه یوسفی اصل

13

15

نوبت دوم

98/11/03

اقتصاد کلان

بهنام امین رستمکلائی

09

11

نوبت اول

98/11/06

زبان پیش دانشگاهی

محمدمهدی حاج ملک

09

11

نوبت اول

98/11/08

زبان پیش دانشگاهی

هلیا واعظیان

09

11

نوبت اول

98/11/08

زبان پیش دانشگاهی

هلیا واعظیان

09

11

نوبت اول

98/11/08

توسعه اقتصادی

علی دهقانی

13

15

نوبت دوم

98/10/30

پول و ارز و بانکداری

نغمه پورفتحی

09

11

نوبت اول

98/11/06

پژوهش عملیاتی 1

جواد نوفرستی

13

15

نوبت دوم

98/10/28

اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت

محمد تقی ضیائی بیگدلی

13

15

نوبت دوم

98/11/08

مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت

محمد ولی مقدم زنجانی

13

15

نوبت دوم

98/11/08

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

علیرضا شرفی جم

13

15

نوبت دوم

98/11/10

مکاتبات تجاری و گزارش نویسی

مهدی دانشور نائینی

09

11

نوبت اول

98/10/30

حسابداری پیشرفته 1

فرزانه یوسفی اصل

13

15

نوبت دوم

98/11/03

حقوق تجارت (بازرگانی)

سیدکمال سجادی

09

11

نوبت اول

98/11/13

آمار کاربردی 1

شیما اصغری

13

15

نوبت دوم

98/10/28

حسابداری صنعتی 3

فرزانه یوسفی اصل

13

15

نوبت دوم

98/11/06

حسابداری مالیاتی

محمد تقی قزلباش تبریزی

09

11

نوبت اول

98/11/12

حسابداری میانه 1

نجمه حاجیان

13

15

نوبت دوم

98/11/03

اقتصاد خرد

ندا فرح بخش

09

11

نوبت اول

98/11/06

اندیشه اسلامی 2 (نبوت و امامت)

علیرضا شرفی جم

09

11

نوبت اول

98/11/10

ریاضی پیش دانشگاهی

عقیله محمود زاده احمدی نژاد

09

11

نوبت اول

98/10/28

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

محمد جواد آقا جری

13

15

نوبت دوم

98/11/10

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

محمد جواد آقا جری

13

15

نوبت دوم

98/11/10

مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت

محمد ولی مقدم زنجانی

13

15

نوبت دوم

98/11/08

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

علیرضا شرفی جم

13

15

نوبت دوم

98/11/10

بها یابی 2

فرزین خوش کارحسن کیاده

13

15

نوبت دوم

98/11/13

اندیشه اسلامی 1 (مبدا و معاد)

محمد ناصر حقیقت

09

11

نوبت اول

98/11/11

اندیشه اسلامی 1 (مبدا و معاد)

محمد تقی قزلباش تبریزی

09

11

نوبت اول

98/11/11

روش تحقیق

پریا نظمی

13

15

نوبت دوم

98/10/28

پول و ارز و بانکداری

نغمه پورفتحی

09

11

نوبت اول

98/11/06

پژوهش عملیاتی 2

جواد نوفرستی

13

15

نوبت دوم

98/10/28

حسابداری مالیاتی

محمد تقی قزلباش تبریزی

09

11

نوبت اول

98/11/12

روانشناسی سازمانی

ماندانا نیکنام

09

11

نوبت اول

98/10/30

روانشناسی عمومی

ماندانا نیکنام

09

11

نوبت اول

98/10/30

ریاضی پیش دانشگاهی

عقیله محمود زاده احمدی نژاد

09

11

نوبت اول

98/10/28

ریاضیات کاربردی 1

محسن تقوی طلب

09

11

نوبت اول

98/10/28

ریاضیات کاربردی 2

محسن تقوی طلب

09

11

نوبت اول

98/10/28

ریاضیات کاربردی 2

شیما اصغری

09

11

نوبت اول

98/10/28

زبان تخصصی حسابداری 1

هاجر رحمانی

13

15

نوبت دوم

98/11/06

زبان فارسی

مریم محمدی

09

11

نوبت اول

98/10/30

زبان فارسی

علی ذاکری

09

11

نوبت اول

98/10/30

مدیریت امور بانکی

بانکداری داخلی 2

کامران اختیار

09

11

نوبت اول

98/11/08

حسابداری صنعتی 1

ناصر محمود زاده احمدی نژاد

09

11

نوبت اول

98/11/04

زبان تخصصی بانکداری 1

سیمین عبدالعلیزاده شهیر

13

15

نوبت دوم

98/11/06

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

محمد جواد آقا جری

13

15

نوبت دوم

98/11/10

جغرافیای اقتصادی ایران

الهام خیراندیش

13

15

نوبت دوم

98/11/08

اصول اقتصاد 1 (اقتصاد خرد)

علی دهقانی

09

11

نوبت اول

98/11/06

اصول بانکداری

محسن معلمیان

09

11

نوبت اول

98/11/08

مبانی سازمان  و مدیریت

مریم پرچمی سرقین

13

15

نوبت دوم

98/10/30

مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت

احسان اخترکاوان

09

11

نوبت اول

98/11/13

فراگرد تنظیم کنترل بودجه دولتی

محمد تقی ضیائی بیگدلی

13

15

نوبت دوم

98/11/08

نظریه های پول

رافیک نظریان

09

11

نوبت اول

98/11/05

حسابداری صنعتی 2

فرزین خوش کارحسن کیاده

13

15

نوبت دوم

98/11/13

حسابداری مالیاتی

محمد تقی قزلباش تبریزی

09

11

نوبت اول

98/11/12

مدیریت مالی 1

ناصر محمود زاده احمدی نژاد

09

11

نوبت اول

98/11/03

مدیریت مالی 2

الهام حمیدی باروق

13

15

نوبت دوم

98/11/12

روشهای تحقیق و ماخذشناسی

پریا نظمی

13

15

نوبت دوم

98/10/28

زبان پیش دانشگاهی

محمدمهدی حاج ملک

09

11

نوبت اول

98/11/08

تفسیر موضوعی قرآن

محمد ناصر حقیقت

09

11

نوبت اول

98/11/10

پژوهش عملیاتی 1

جواد نوفرستی

13

15

نوبت دوم

98/10/28

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

علیرضا شرفی جم

13

15

نوبت دوم

98/11/10

زبان پیش دانشگاهی

محمدمهدی حاج ملک

09

11

نوبت اول

98/11/08

آمار و کاربرد آن در مدیریت

شیما اصغری

13

15

نوبت دوم

98/10/28

حقوق اساسی

محمد صادق لبانی مطلق

13

15

نوبت دوم

98/11/12

حقوق تجارت

سیدکمال سجادی

09

11

نوبت اول

98/11/13

بانکداری خارجی 2

محمدرضا جوادیان حسینی

13

15

نوبت دوم

98/11/06

روانشناسی عمومی

ماندانا نیکنام

09

11

نوبت اول

98/10/30

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2

شیما اصغری

09

11

نوبت اول

98/10/28

تربیت بدنی 1

محمد پورکیانی

09

11

نوبت اول

98/10/28

اصول اقتصاد 1 (اقتصاد خرد)

علی دهقانی

09

11

نوبت اول

98/11/06

ریاضی پیش دانشگاهی

دلارام چقازردی

09

11

نوبت اول

98/10/28

پول و بانک

رافیک نظریان

09

11

نوبت اول

98/11/06

فراگرد تنظیم کنترل بودجه دولتی

محمد تقی ضیائی بیگدلی

13

15

نوبت دوم

98/11/08

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

علیرضا شرفی جم

13

15

نوبت دوم

98/11/10

حسابرسی داخلی بانکها

مراد امیرسهامی

09

11

نوبت اول

98/11/03

حقوق تجارت

مصطفی نورالهی

09

11

نوبت اول

98/11/13

اندیشه اسلامی 1 (مبدا و معاد)

محمد تقی قزلباش تبریزی

09

11

نوبت اول

98/11/11

اندیشه اسلامی 2 (نبوت و امامت)

علیرضا شرفی جم

09

11

نوبت اول

98/11/10

بانکداری خارجی 2

محمدرضا جوادیان حسینی

13

15

نوبت دوم

98/11/06

روانشناسی عمومی

ماندانا نیکنام

09

11

نوبت اول

98/10/30

روشهای تحقیق و ماخذشناسی

پریا نظمی

13

15

نوبت دوم

98/10/28

ریاضی پیش دانشگاهی

دلارام چقازردی

09

11

نوبت اول

98/10/28

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1

محسن تقوی طلب

09

11

نوبت اول

98/10/28

اصول حسابداری 1

لیلا زمانی

09

11

نوبت اول

98/11/03

اصول حسابداری 1

لیلا زمانی

09

11

نوبت اول

98/11/03

اصول حسابداری 2

حسین بخشائی محبوب

13

15

نوبت دوم

98/11/03

حسابداری مالیاتی

محمد تقی قزلباش تبریزی

09

11

نوبت اول

98/11/12

مدیریت منابع انسانی

محمدهادی صادق

13

15

نوبت دوم

98/10/30

بانکداری خارجی 1

منوچهر زمانی فریز هندی

13

15

نوبت دوم

98/11/06

سازمان پولی مالی بین الملل

مینو کیانی راد

13

15

نوبت دوم

98/11/10

تفسیر موضوعی قرآن

محمد جواد آقا جری

09

11

نوبت اول

98/11/10

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

علی دهقانی

13

15

نوبت دوم

98/10/30

پژوهش عملیاتی 2

جواد نوفرستی

13

15

نوبت دوم

98/10/28

حسابداری مالیاتی

محمد تقی قزلباش تبریزی

09

11

نوبت اول

98/11/12

حقوق و مقررات مدنی

محمد صادق لبانی مطلق

13

15

نوبت دوم

98/11/14

مدیریت منابع انسانی

محمدهادی صادق

13

15

نوبت دوم

98/10/30

اندیشه اسلامی 1 (مبدا و معاد)

محمد ناصر حقیقت

09

11

نوبت اول

98/11/11

انقلاب اسلامی ایران

محمد جواد آقا جری

09

11

نوبت اول

98/11/10

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2

محسن تقوی طلب

09

11

نوبت اول

98/10/28

سازمان پولی مالی بین الملل

مینو کیانی راد

13

15

نوبت دوم

98/11/10

جغرافیای اقتصادی ایران

الهام خیراندیش

13

15

نوبت دوم

98/11/08

حسابرسی داخلی بانکها

شمس اله تک دهقان

09

11

نوبت اول

98/11/03

حقوق اساسی

محمدسعید ممتازنیا

13

15

نوبت دوم

98/11/12