برنامه امتحانی دوره کارشناسی ارشد در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398

 

دانشكده علوم انساني

نام درس

روز ارائه کلاس

ساعت شروع

ساعت پایان

نام خانوادگی استاد

رشته گرایش

مشخصات آزمون

از ساعت

تا ساعت

روش تحقیق

پنج شنبه

14

16

شب رنگ

ادبیات
زبان
انگلیسی

99/04/01

8

10

شناخت ادبیات

پنج شنبه

12

14

حبیب زاده

ادبیات
زبان
 انگلیسی

99/04/03

11

13

بررسی آثار
 نمایشنامه نویسان
 بزرگ جهان

چهار شنبه

10

12

رضائی

ادبیات
 زبان
 انگلیسی

99/04/05

8

10

ادبیات آمریکا

چهار شنبه

8

10

پورصنعتی

ادبیات
 زبان
انگلیسی

99/04/08

11

13

ادبیات از
دیدگاه زبانشناسی

چهار شنبه

12

14

حیدرپور

ادبیات
 زبان
 انگلیسی

99/04/10

8

10

نقد ادبی 1

پنج شنبه

8

10

شب رنگ

ادبیات
 زبان
 انگلیسی

99/04/12

8

10

داستان بلند

پنج شنبه

10

12

پرویزی

ادبیات
 زبان
 انگلیسی

99/04/14

8

10

اقتصاد سنجی

یک شنبه

16

19

امین رستمکلائی

اقتصاد
 انرژی

99/03/31

11

13

اقتصاد ایران

چهار شنبه

14

17

عبداللهی

اقتصاد
 انرژی

99/04/02

11

13

اقتصاد
منابع طبیعی

چهار شنبه

11

14

وقوعی

اقتصاد
 انرژی

99/04/02

8

10

اقتصاد انرژی

چهار شنبه

8

11

عابدی

اقتصاد
 انرژی

99/04/10

11

13

تجارت بین الملل

چهار شنبه

14

17

وقوعی

اقتصاد
 انرژی

99/04/12

8

10

اقتصاد کلان

یک شنبه

14

16

باقری پرمهر

اقتصاد
 انرژی

99/04/14

11

13

اقتصاد کلان

چهار شنبه

14

16

باقری پرمهر

اقتصاد
 انرژی

99/04/14

11

13

اقتصاد سنجی 2

سه شنبه

13:30

15

مروتی

اقتصاد
 نظری

99/03/31

8

10

اقتصاد سنجی 2

یک شنبه

13:30

15

مروتی

اقتصاد
 نظری

99/03/31

8

10

اقتصاد سنجی 2

سه شنبه

10

11:30

حسینی

اقتصاد
نظری

99/03/31

8

10

اقتصاد سنجی 2

یک شنبه

10

11:30

حسینی

اقتصاد
 نظری

99/03/31

8

10

اقتصاد خرد 2*

شنبه

15:30

17

حق پناه

اقتصاد
 نظری

99/04/02

8

10

اقتصاد خرد 2*

دو شنبه

15:30

17

حق پناه

اقتصاد
 نظری

99/04/02

8

10

اقتصاد کلان 1

دو شنبه

10

11:30

جوشقانی

اقتصاد
 نظری

99/04/04

8

10

اقتصاد کلان 1

شنبه

10

11:30

جوشقانی

اقتصاد
 نظری

99/04/04

8

10

روش تحقیق

چهار شنبه

07:30

10:30

مروتی

اقتصاد
نظری

99/04/08

8

10

ارزیابی و
مدیریت
 ریسک

سه شنبه

8

09:30

حیدری

اقتصاد
 نظری

99/04/09

8

10

ارزیابی و
مدیریت
 ریسک

یک شنبه

8

09:30

حیدری

اقتصاد
نظری

99/04/09

8

10

سازمان های
صنعتی

دو شنبه

14

15:30

شیوا

اقتصاد
 نظری

99/04/14

11

13

سازمان های
صنعتی

شنبه

14

15:30

شیوا

اقتصاد
 نظری

99/04/14

11

13

تجارت
الکترونیکی 2

چهار شنبه

11

14

تاری

اقتصاد
 و تجارت
الکترونیک

99/03/31

8

10

پول و بانکداری
الکترونیکی

یک شنبه

16

18

طهرانی

اقتصاد
 و تجارت
 الکترونیک

99/04/03

8

10

اقتصاد خرد
 پیشرفته

یک شنبه

12

14

وقوعی

اقتصاد
و تجارت
الکترونیک

99/04/07

11

13

اقتصاد خرد
 پیشرفته

چهار شنبه

09:00

11

وقوعی

اقتصاد
و تجارت
الکترونیک

99/04/07

11

13

اقتصاد کلان
 پیشرفته

یک شنبه

14

16

باقری پرمهر

اقتصاد
و تجارت
الکترونیک

99/04/14

11

13

اقتصاد کلان
 پیشرفته

چهار شنبه

14

16

باقری پرمهر

اقتصاد
و تجارت
الکترونیک

99/04/14

11

13

روش تدریس

پنج شنبه

8

10

حاج ملک

آموزش
 زبان
 انگلیسی

99/04/01

8

10

روش
 تدریس

چهار شنبه

14

16

حاج ملک

آموزش
 زبان
 انگلیسی

99/04/01

8

10

بررسی آموزش
 زبان در ایران

پنج شنبه

10

12

حاج ملک

آموزش
 زبان
انگلیسی

99/04/03

11

13

نرم افزار های
پژوهشی در
آموزش زبان

پنج شنبه

12

14

سیری

آموزش
 زبان
انگلیسی

99/04/05

8

10

انگلیسی برای
 اهداف ویژه

چهار شنبه

10

12

استاجی

آموزش
زبان
 انگلیسی

99/04/07

11

13

روش تدریس
 مهارتهای زبان

چهار شنبه

8

10

خطیب

آموزش
 زبان
 انگلیسی

99/04/09

11

13

تهیه و تدوین
 مطالب درسی

چهار شنبه

12

14

استاجی

آموزش
 زبان
انگلیسی

99/04/11

8

10

اقتصاد سنجی

یک شنبه

16

19

امین رستمکلائی

برنامه ریزی
 سیستم های
 اقتصادی

99/03/31

11

13

برنامه ریزی

 ریاضی

چهار شنبه

8

11

امین رستمکلائی

برنامه ریزی
 سیستم های
 اقتصادی

99/04/01

11

13

برنامه ریزی
 اقتصادی

چهار شنبه

11

14

باقری پرمهر

برنامه ریزی
 سیستم های
 اقتصادی

99/04/04

11

13

اقتصاد خرد

یک شنبه

12

14

وقوعی

برنامه ریزی
 سیستم های
 اقتصادی

99/04/07

11

13

اقتصاد خرد

چهار شنبه

09:00

11

وقوعی

برنامه ریزی
 سیستم های
 اقتصادی

99/04/07

11

13

سیستم های
 دینامیکی 1

چهار شنبه

14

17

موسوی

برنامه ریزی
 سیستم های
 اقتصادی

99/04/10

8

10

اقتصاد کلان

یک شنبه

14

16

باقری پرمهر

برنامه ریزی
 سیستم های
 اقتصادی

99/04/14

11

13

اقتصاد کلان

چهار شنبه

14

16

باقری پرمهر

برنامه ریزی
 سیستم های
 اقتصادی

99/04/14

11

13

کلیات حقوق
 مالکیت فکری

دو شنبه

09:00

11

سجادی

حقوق
تجارت
 بین الملل

99/04/01

11

13

حقوق حمل و
 نقل دریایی
 کالا

دو شنبه

11

13

سجادی

حقوق
تجارت
 بین الملل

99/04/03

8

10

قراردادهای
 بین المللی

سه شنبه

15

16

لبانی مطلق

حقوق
تجارت
 بین الملل

99/04/05

8

10

تعارض
 قوانین
 تطبیقی و صلاحیت
 بین المللی دادگاهها

دو شنبه

13

15

افشاری

حقوق
تجارت
 بین الملل

99/04/07

11

13

حقوق
 تجارت
 الکترونیکی

سه شنبه

09:00

10

نورالهی

حقوق
تجارت
 بین الملل

99/04/09

11

13

حقوق
 رقابت
 در تجارت
بین المللی

سه شنبه

10

11

نورالهی

حقوق
تجارت
 بین الملل

99/04/12

8

10

سمینار

سه شنبه

13

14

شهبازی نیا

حقوق
تجارت
 بین الملل

99/04/14

11

13

سمینار

سه شنبه

13

14

شهبازی نیا

حقوق
تجارت
 بین الملل

99/04/14

11

13

بیع بین الملل 2

سه شنبه

11

13

لبانی مطلق

حقوق
تجارت
 بین الملل

99/04/14

8

10

حقوق تجارت

دو شنبه

09:00

11

لبانی مطلق

حقوق
 خصوصی

99/03/31

8

10

حقوق بین الملل
 خصوصی
 (تعارض قوانین)

دو شنبه

11

13

نورالهی

حقوق
 خصوصی

99/04/02

11

13

آیین دادرسی
 مدنی

دو شنبه

13

15

نورالهی

حقوق
 خصوصی

99/04/05

8

10

اصول فقه

سه شنبه

8

11

پارساپور

حقوق
 خصوصی

99/04/08

8

10

حقوق مدنی 2

سه شنبه

12

14

سجادی

حقوق
 خصوصی

99/04/10

11

13

سمینار

سه شنبه

14

15

شهبازی نیا

حقوق
 خصوصی

99/04/14

11

13

سمینار

سه شنبه

14

15

شهبازی نیا

حقوق
 خصوصی

99/04/14

11

13

داوری
بین المللی

دو شنبه

15

17

لبانی مطلق

حقوق
 خصوصی

99/04/15

8

10

حقوق سرمایه گذاری
 خارجی در ایران

دو شنبه

8

09:00

لبانی مطلق

حقوق مالی
-اقتصادی

99/03/31

8

10

حقوق مالیاتی

دو شنبه

13

14

درویشی

حقوق مالی
-اقتصادی

99/04/01

8

10

متون حقوقی 2

دو شنبه

10

11

نورالهی

حقوق مالی
-اقتصادی

99/04/02

8

10

حقوق پیمانکاری
 - مهندسین مشاور

دو شنبه

12

13

لبانی مطلق

حقوق مالی
-اقتصادی

99/04/03

8

10

سازمان های
 اقتصادی
بین المللی

سه شنبه

09:00

10

سجادی

حقوق مالی
-اقتصادی

99/04/04

8

10

حقوق کیفری
 اقتصادی 1

دو شنبه

8

10

جوانمرد

حقوق مالی
-اقتصادی

99/04/05

8

10

تجزیه و تحلیل
 آراء قضائی
مرتبط با مسائل
 مالی و اقتصادی

سه شنبه

12

14

نورالهی

حقوق مالی
-اقتصادی

99/04/07

8

10

حقوق مالی -
محاسباتی و
 بودجه

دو شنبه

14

16

درویشی

حقوق مالی
-اقتصادی

99/04/08

8

10

حقوق مسئولیت
 مدنی

سه شنبه

10

12

سجادی

حقوق مالی
-اقتصادی

99/04/10

11

13

حقوق رقابت

دو شنبه

11

12

لبانی مطلق

حقوق مالی
-اقتصادی

99/04/12

8

10

سمینار

سه شنبه

15

16:30

شهبازی نیا

حقوق مالی
-اقتصادی

99/04/14

11

13

سمینار

سه شنبه

15

16:30

شهبازی نیا

حقوق مالی
-اقتصادی

99/04/14

11

13

روش های
 استقراض از
 منابع مالی
بین المللی

سه شنبه

16:30

18:30

لبانی مطلق

حقوق مالی
-اقتصادی

99/04/14

8

10

روانشناسی
یادگیری و
 تفکر

دو شنبه

13

15

هاشمی

روان شناسی
 عمومی

99/03/31

11

13

روانشناسی
 احساس و
 ادراک

دو شنبه

10

12

هاشمی

روان شناسی
 عمومی

99/04/02

8

10

روانشناسی
 کودکان
 استثنائی

یک شنبه

10

13

خدابخشی کولایی

روان شناسی
 عمومی

99/04/04

8

10

روان سنجی
 پیشرفته

شنبه

8

11:30

خدابخشی کولایی

روان شناسی
 عمومی

99/04/08

8

10

نظریه های
 شخصیت

دو شنبه

8

10

نیکنام

روان شناسی
 عمومی

99/04/11

8

10

روشهای
 تحقیق در
روانشناسی

یک شنبه

16:30

20:00

فلسفی نژاد

روان شناسی
 عمومی

99/04/14

11

13

خانواده
درمانی

دو شنبه

10

12:30

خدابخشی کولایی

روانشناسی
 بالینی

99/04/01

8

10

گروه
درمانی

سه شنبه

13:30

16

نیکنام

روانشناسی
 بالینی

99/04/03

11

13

روانشناسی
 پزشکی و
 نوروپسیکولوژی

دو شنبه

13

15

دولتشاهی

روانشناسی
 بالینی

99/04/05

8

10

کلیاتی
 درباره
 درمانهای فیزیکی
 و داروئی در
 بیماریهای
عصبی و
 روانی

دو شنبه

16

18

رضائی

روانشناسی
 بالینی

99/04/07

8

10

آسیب شناسی
 پیشرفته

سه شنبه

8

10:30

روشن چسلی

روانشناسی
 بالینی

99/04/09

8

10

فنون مصاحبه
 تشخیصی

سه شنبه

10:30

13:30

روشن چسلی

روانشناسی
 بالینی

99/04/11

11

13

روانشناسی
 رشد پیشرفته

دو شنبه

8

10

هاشمی

روانشناسی
 بالینی

99/04/14

8

10

نقد و بررسی
 آثار ترجمه شده

چهار شنبه

14

16

فرحزاد

مترجمی
زبان
 انگلیسی

99/03/31

11

13

نظریه های
ترجمه

چهار شنبه

12

14

بلوری

مترجمی
زبان
 انگلیسی

99/04/03

8

10

مدلهای ترجمه

پنج شنبه

10

12

ارجانی

مترجمی
زبان
 انگلیسی

99/04/07

8

10

روشهای
پیشرفته تحقیق
 و ترجمه

پنج شنبه

8

10

احتشامی

مترجمی
زبان
 انگلیسی

99/04/11

11

13

فرهنگ و
جامعه شناسی
 در ترجمه

چهار شنبه

16

18

بلوری

مترجمی
زبان
 انگلیسی

99/04/14

11

13

برنامه ریزی
 درسی در
 آموزش عالی

شنبه

14

16

نیرو

مدیریت و
 برنامه ریزی
 آموزش عالی

99/03/31

8

10

روش های
تحقیق در مدیریت
 و برنامه ریزی
 آموزش عالی

شنبه

16

19

نوه ابراهیم

مدیریت و
 برنامه ریزی
 آموزش عالی

99/04/04

11

13

مدیریت منابع
 انسانی در
آموزش عالی

یک شنبه

14

16

محب زادگان

مدیریت و
 برنامه ریزی
 آموزش عالی

99/04/08

11

13

نظارت و
ارزشیابی در
 آموزش عالی

یک شنبه

16

18

صفری فارفار

مدیریت و
 برنامه ریزی
 آموزش عالی

99/04/12

8

10

آسیب شناسی
 روانی

شنبه

09:00

11

نیکنام

مشاوره
خانواده

99/03/31

11

13

نظریه ها
 و روش های
 مشاوره خانواده

شنبه

11:30

15

خدابخشی کولایی

مشاوره
خانواده

99/04/03

11

13

مشاوره ازدواج

شنبه

15

18:30

احمدی نوده

مشاوره
خانواده

99/04/07

8

10

تمرین فنون
 مشاوره در
 آزمایشگاه

یک شنبه

10

12

حسینیان

مشاوره
خانواده

99/04/10

8

10

روش های
 تحقیق پیشرفته
 در علوم تربیتی
 و روان شناسی

یک شنبه

13

16

فلسفی نژاد

مشاوره
خانواده

99/04/14

11

13

 
 

دانشكده فني مهندسي

کد درس

نام درس

نام استاد

نام خانوادگی استاد

رشته گرایش

مشخصات آزمون

از ساعت

تا ساعت

13-142-00033

نظریه بازی ها

محمدحسین

جهانگیری

بهینه سازی
 سیستم ها

99/04/04

11

13

13-142-00049

برنامه
ریزی خطی

مجید

رفیعی

بهینه سازی
 سیستم ها

99/04/05

08

10

13-142-00046

نظریه
 تصمیم گیری

سعید

علائی

بهینه سازی
 سیستم ها

99/04/01

11

13

13-142-00055

فرآیندهای
 احتمالی

رویا

سلطانی
ازندریانی

بهینه سازی
 سیستم ها

99/04/11

08

10

13-006-00044

مدلسازی
 پویایی های
 سیستم

مجتبی

حاجیان
حیدری

سیستم های
 کلان

99/04/02

08

10

13-006-00023

شبیه سازی
 کامپیوتری،
 مدل سازی و
 بهینه سازی

مجتبی

حاجیان
حیدری

سیستم های
 کلان

99/04/11

11

13

13-006-00047

مهندسی
 سیستم

سعید

علائی

سیستم های
 کلان

99/04/08

08

10

13-006-00086

اصول
 مهندسی
 مالی

علیرضا

شامخی
امیری

سیستم های
 کلان

99/04/05

08

10

13-009-00089

مدیریت

 و تحلیل
ریسک
 مالی

مجتبی

حاجیان
حیدری

سیستم های
 مالی

99/04/09

08

10

13-009-00033

نظریه
بازی ها

محمدحسین

جهانگیری

سیستم های
مالی

99/04/04

11

13

13-009-00107

مدیریت
سرمایه گذاری

مینو

کیانی راد

سیستم های
مالی

99/04/01

11

13

13-009-00055

فرآیندهای
 احتمالی

رویا

سلطانی
ازندریانی

سیستم های
 مالی

99/04/11

08

10

13-155-00161

بررسی
حالات گذرا
 در سیستم های
قدرت

سید محمد تقی

بطحائی

قدرت

99/04/04

11

13

13-155-00151

بهره برداری
 از سیستم های
 قدرت

مهرداد

عابدی

قدرت

99/04/07

11

13

13-155-00148

تحلیل
سیستم های
 انرژی
 الکتریکی 2

مهرداد

عابدی

قدرت

99/04/14

08

10

13-155-00201

اتوماسیون
 صنعتی

عبداله

شمیسا

قدرت

99/03/31

11

13

13-155-00152

تئوری
 جامع
ماشین های
 الکتریکی

عبداله

شمیسا

قدرت

99/04/11

11

13

13-157-00193

کنترل
غیرخطی

عبداله

شمیسا

کنترل

99/04/09

08

10

13-157-00201

اتوماسیون
 صنعتی

عبداله

شمیسا

کنترل

99/03/31

11

13

13-157-00152

تئوری
جامع
ماشین های
 الکتریکی

عبداله

شمیسا

کنترل

99/04/11

11

13

13-157-00211

سیستم های
 خبره و
هوش مصنوعی

محمدحسین

نورانیان

کنترل

99/04/05

08

10

13-157-00195

کنترل
چند متغیره

مریم

فتاحی وانانی

کنترل

99/04/12

08

10

13-004-00034

تصمیم گیری
با معیار های
 چندگانه

علی

حاجی آقا
بزرگی امیری

لجستیک
 و زنجیره
 تامین

99/04/08

11

13

13-004-00017

طراحی
شبکه
 زنجیره
 تامین

رویا

سلطانی ازندریانی

لجستیک
 و زنجیره
 تامین

99/03/31

08

10

13-004-00018

مدل های
زمانبندی و
 بهینه سازی
 حمل و نقل

سعید

علائی

لجستیک
 و زنجیره
 تامین

99/04/03

08

10

13-004-00023

شبیه سازی
 کامپیوتری،
 مدل سازی و
 بهینه سازی

مجتبی

حاجیان
حیدری

لجستیک
 و زنجیره
 تامین

99/04/11

11

13

13-163-00250

سیستم های
 مخابرات
بی سیم

کمال

محامد پور

مخابرات
سیستم

99/04/12

08

10

13-163-00249

پردازش
سیگنال
دیجیتال
 پیشرفته

محمدباقر

شمس الهی

مخابرات
 سیستم

99/04/02

11

13

13-163-00247

تئوری
پیشرفته
 مخابرات

وحید

طباطباوکیلی

مخابرات
 سیستم

99/04/08

11

13

13-163-00201

اتوماسیون
 صنعتی

عبداله

شمیسا

مخابرات
 سیستم

99/03/31

11

13

13-163-00211

سیستم های
 خبره و
هوش
مصنوعی

محمدحسین

نورانیان

مخابرات
 سیستم

99/04/05

08

10

13-160-00285

معماری
 سازمانی فا

محمد

عشقی

مدیریت
 سیستم های
 اطلاعاتی

99/04/07

08

10

13-160-00284

سیستم های
 عامل پیشرفته

احسان

اخترکاوان

مدیریت
 سیستم های
 اطلاعاتی

99/03/31

08

10

13-160-00307

سیستم های
 پشتیبان
تصمیم گیری

بابک

مجیدی

مدیریت
سیستم های
اطلاعاتی

99/04/03

08

10

13-010-00139

مدیریت مالی

علیرضا

شامخی
امیری

مدیریت
مهندسی

99/04/04

08

10

13-010-00023

شبیه سازی
 کامپیوتری،
 مدل سازی و
 بهینه سازی

مجتبی

حاجیان
حیدری

مدیریت
 مهندسی

99/04/11

11

13

13-010-00138

مدیریت
عملیات
خدماتی

ندا

معنوی زاده

مدیریت
مهندسی

99/04/09

11

13

13-010-00129

مدیریت
 کیفیت
 جامع

مسعود

ربانی

مدیریت
مهندسی

99/04/01

08

10

13-145-00356

شبکه های
 میان
 ارتباطی

محمد

طهرانی

معماری
 سیستم های
 کامپیوتری

99/04/02

08

10

13-145-00341

طراحی مدار
 با فناوری
 نانو

محمد

طهرانی

معماری
 سیستم های
 کامپیوتری

99/04/09

11

13

13-145-00505

مجموعه ها
 و سیستم های
 فازی

کیوان

ناوی

معماری
 سیستم های
 کامپیوتری

99/04/14

08

10

13-02740-02663

خواص
مکانیکی
 مواد

خشایار

خازن

مواد،
انرژی
 و
 تکنولوژی
 کوانتومی

99/03/31

11

13

13-02740-02686

نانو مواد؛
 اصول فیزیکی
 و شیمیایی

آتیه

زمانی

مواد،
انرژی
 و
 تکنولوژی
 کوانتومی

99/04/10

08

10

13-02740-02687

شیمی مواد
 پیشرفته چگال

امیرحسین

علیان

مواد،
انرژی
 و
 تکنولوژی
 کوانتومی

99/04/03

11

13

13-003-00408

سیستم های
 عامل پیشرفته

احسان

اخترکاوان

نرم افزار

99/03/31

08

10

13-003-00455

آزمون
 نرم افزار

سیدحسن

میریان 

نرم افزار

99/04/11

08

10

13-003-01664

سیستم های
 پشتیبان
تصمیم گیری

بابک

مجیدی

نرم افزار

99/04/03

08

10

13-003-01701

درستی یابی
 سیستمهای
 واکنشی

علی

موقر 

نرم افزار

99/04/08

08

10

13-146-00408

سیستم های
 عامل پیشرفته

احسان

اخترکاوان

هوش
 مصنوعی
 و رباتیکز

99/03/31

08

10

13-146-00499

هوش مصنوعی
 پیشرفته

بابک

مجیدی

هوش
 مصنوعی
 و رباتیکز

99/04/07

11

13

13-146-01664

سیستم های
پشتیبان
 تصمیم گیری

بابک

مجیدی

هوش
 مصنوعی
 و رباتیکز

99/04/03

08

10

13-146-00367

پردازش
 سیگنال های
 دیجیتال

محمدتقی

منظوری 

هوش
 مصنوعی
 و رباتیکز

99/04/10

11

13

13-146-00505

مجموعه ها
 و سیستم های
 فازی

کیوان

ناوی

هوش
 مصنوعی
 و رباتیکز

99/04/14

08

10