برنامه امتحانی دوره های دکتری در نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398

نام درس نام استاد شروع پایان نوبت تاریخ
تاریخ فلسفه یونان و رم احمد علی اکبرمسگری 9 11 نوبت اول 98/11/02
زبان آلمانی 2* الهام رحمانی مفرد 9 11 نوبت اول 98/11/06
زبان آلمانی 2 الهام رحمانی مفرد 9 11 نوبت اول 98/11/06
زبان آلمانی 2 الهام رحمانی مفرد 9 11 نوبت اول 98/11/06
متون فلسفی به زبان انگلیسی 2 ایمان شفیع بیگ 13 15 نوبت دوم 98/11/13
متون فلسفی به زبان انگلیسی 1 ایمان شفیع بیگ 9 11 نوبت اول 98/11/13
فلسفه های تحلیلی و زبانی حسین شقاقی 13 15 نوبت دوم 98/10/29
مباحث منتخب در معماری داراب دیبا 13 15 نوبت دوم 98/11/13
مبانی حسابداری مدیریت
(پیش نیاز)
رضوان حجازی 13 15 نوبت دوم 98/11/07
متون فلسفی به زبان عربی 1 زهره معماری 13 15 نوبت دوم 98/11/10
مطالعات تطبیقی در معماری سعید حقیر 9 11 نوبت اول 98/11/05
زبان تخصصی(1)
(پیش نیاز)
سعید همایون 9 11 نوبت اول 98/11/12
حکمت متعالیه(جبرانی) سید مصطفی
محقق احمدآبادی
9 11 نوبت اول 98/10/30
حکمت متعالیه سیدحمید طالب زاده 13 15 نوبت دوم 98/11/02
زبان مشترک معماری و سایر هنرها سیمون آیوازیان 13 15 نوبت دوم 98/11/07
زبان عمومی(1)
(پیش نیاز)
عبدالباسط سعیدیان 13 15 نوبت دوم 98/10/28
زبان عمومی کیانا ژاله 13 15 نوبت دوم 98/11/06
زبان تخصصی کیانا ژاله 9 11 نوبت اول 98/11/06
فلسفه مشاء (جبرانی) لیلا کیان خواه 13 15 نوبت دوم 98/10/29
تئوری حسابداری(1)
(پیش نیاز)
محسن خوش طینت  9 11 نوبت اول 98/11/01
استانداردهای حسابرسی
(پیش نیاز)
نظام الدین رحیمیان 9 11 نوبت اول 98/11/05