برنامه امتحانات ترم دوم مقطع دكترينام درس نام استاد نام خانوادگی استاد رشته گرایش مشخصات آزمون از ساعت تا ساعت
زبان تخصصی(2)(پیش نیاز) ایرج نوروش حسابداری-حسابداری 1400/04/29 13 15
تئوری حسابداری(2)(پیش نیاز) محسن خوش طینت نیک نیت حسابداری-حسابداری 1400/04/20 13 15
حسابداری بخش عمومی: نظریه ها، تحولات و پژوهش ها منصورعلی رحیمی باغ ابریشمی حسابداری-حسابداری 1400/04/15 09 11
تئوری ها و پژوهش های حسابرسی نظام الدین رحیمیان حسابداری-حسابداری 1400/04/24 09 11
حسابداری مدیریت پیشرفته(پیش نیاز) رضوان حجازی حسابداری-حسابداری 1400/04/16 09 11
اقتصادسنجی مالی پیشرفته میرحسین موسوی حسابداری-حسابداری 1400/04/12 13 15
تصمیم گیری در مسائل مالی(پیش نیاز) شهناز مشایخ حسابداری-حسابداری 1400/04/14 09 11
تئوری های پیشرفته در حسابداری مالی محسن خوش طینت نیک نیت حسابداری-حسابداری 1400/04/20 13 15
پژوهش های تجربی حسابداری رضوان حجازی حسابداری-حسابداری 1400/04/27 09 11
تاریخ فلسفه عصر جدید زهره معماری فلسفه معاصر 1400/04/28 13 15
پدیدارشناسی لیلا سیاوشی فلسفه معاصر 1400/04/26 13 15
مدرنیسم و پست مدرن علی حسینخانی فلسفه معاصر 1400/04/19 13 15
اگزیستانسیالیسم اصغر واعظی فلسفه معاصر 1400/04/12 13 15
فلسفه اشراق (جبرانی) سیما نوربخش فلسفه معاصر 1400/04/16 13 15
حکمت متعالیه(جبرانی) سید مصطفی محقق احمدآبادی فلسفه معاصر 1400/04/20 13 15
متون فلسفی به زبان انگلیسی 2 میلاد نوری یالقوزآغاجی فلسفه معاصر 1400/04/24 13 15
تاریخ فلسفه قرون وسطی ایمان شفیع بیگ فلسفه معاصر 1400/04/12 13 15
زبان تخصصی کیانا ژاله معماری- معماری 1400/04/29 13 15
معماری اسلامی (حکمت و روش ها) سیمون آیوازیان معماری- معماری 1400/04/13 13 15
روش تحقیق پیشرفته امیر فرجی معماری- معماری      
تاریخ تحلیلی تکنولوژی ساخت امیر فرجی معماری- معماری 1400/04/21 13 15
معماری معاصر (نظریه ها و مکاتب) داراب دیبا معماری- معماری 1400/04/16 13 15