برنامه امتحانات ترم دوم دانشکده فنی-مهندسی

نام درس روز ارائه کلاس ساعت شروع ساعت پایان نام خانوادگی استاد رشته گرایش مشخصات آزمون از ساعت تا ساعت
مدیریت درآمد و تقاضا دو شنبه 13 16 سلطانی ازندریانی بهینه سازی سیستم ها 1400/04/12 09 11
فرآیندهای احتمالی سه شنبه 10 13 سلطانی ازندریانی بهینه سازی سیستم ها 1400/04/19 13 15
نظریه تصمیم گیری چهار شنبه 13 16 علائی بهینه سازی سیستم ها 1400/04/23 13 15
برنامه ریزی خطی دو شنبه 16 19 خاتمی فیروزآبادی بهینه سازی سیستم ها 1400/04/15 09 11
اصول مهندسی مالی سه شنبه 13 16 شامخی امیری بهینه سازی سیستم ها 1400/04/26 09 11
نظریه بازی ها شنبه 16 19 جهانگیری بهینه سازی سیستم ها 1400/04/29 09 11
روش تحقیق و سمینار سه شنبه 08 10 معنوی زاده بهینه سازی سیستم ها      
فرآیندهای احتمالی سه شنبه 10 13 سلطانی ازندریانی سیستم های کلان 1400/04/19 13 15
نظریه تصمیم گیری چهار شنبه 13 16 علائی سیستم های کلان 1400/04/23 13 15
مهندسی سیستم دو شنبه 13 16 علائی سیستم های کلان 1400/04/12 09 11
برنامه ریزی خطی دو شنبه 16 19 خاتمی فیروزآبادی سیستم های کلان 1400/04/15 09 11
مدلسازی پویایی های سیستم سه شنبه 16 19 حاجیان حیدری سیستم های کلان 1400/04/26 09 11
شبیه سازی کامپیوتری، مدل سازی و بهینه سازی سه شنبه 13 16 حاجیان حیدری سیستم های کلان 1400/04/24 09 11
نظریه بازی ها شنبه 16 19 جهانگیری سیستم های کلان 1400/04/29 09 11
روش تحقیق و سمینار سه شنبه 08 10 معنوی زاده سیستم های کلان      
مدیریت و تحلیل ریسک مالی یک شنبه 13 16 کلانتری سیستم های مالی 1400/04/14 09 11
مدیریت درآمد و تقاضا دو شنبه 13 16 سلطانی ازندریانی سیستم های مالی 1400/04/12 09 11
فرآیندهای احتمالی سه شنبه 10 13 سلطانی ازندریانی سیستم های مالی 1400/04/19 13 15
مدیریت سرمایه گذاری یک شنبه 16 19 شامخی امیری سیستم های مالی 1400/04/23 09 11
اصول مهندسی مالی سه شنبه 13 16 شامخی امیری سیستم های مالی 1400/04/26 09 11
نظریه بازی ها شنبه 16 19 جهانگیری سیستم های مالی 1400/04/29 09 11
روش تحقیق و سمینار سه شنبه 08 10 معنوی زاده سیستم های مالی      
پایگاه داده پیشرفته سه شنبه 16:30:00 18 شیخها علوم داده 1400/04/17 13 15
پایگاه داده پیشرفته چهار شنبه 17 18:30:00 شیخها علوم داده 1400/04/17 13 15
احتمال در ابعاد بالا برای علوم داده پنج شنبه 15 16:30:00 امین زاده گوهری علوم داده 1400/04/23 09 11
مباحث ویژه 1 در علوم داده شنبه 15 16:30:00 امین زاده گوهری علوم داده 1400/04/23 09 11
احتمال در ابعاد بالا برای علوم داده چهار شنبه 15 16:30:00 امین زاده گوهری علوم داده 1400/04/23 09 11
مباحث ویژه 1 در علوم داده دو شنبه 15 16:30:00 امین زاده گوهری علوم داده 1400/04/23 09 11
بهینه سازی در علوم داده چهار شنبه 14 17 کشاورز توچائی علوم داده 1400/04/13 13 15
سنتز نرم افزار شنبه 10 11:30:00 حجت علوم داده 1400/04/28 09 11
سنتز نرم افزار دو شنبه 10 11:30:00 حجت علوم داده 1400/04/28 09 11
آمار و احتمال مهندسی چهار شنبه 09 12 موسوی علوم داده 1400/04/21 09 11
طراحی الگوریتم یک شنبه 14 17 موسوی علوم داده 1400/04/14 13 15
برنامه سازی پیشرفته دو شنبه 14 17 موسوی علوم داده 1400/04/26 13 15
پردازش زبان طبیعی یک شنبه 10:30:00 12 پیله ور علوم داده 1400/04/20 13 15
پردازش زبان طبیعی سه شنبه 10:30:00 12 پیله ور علوم داده 1400/04/20 13 15
بررسی حالات گذرا در سیستم های قدرت چهار شنبه 09 12 بطحائی قدرت 1400/04/28 13 15
تئوری جامع ماشین های الکتریکی پنج شنبه 09 12 شمیسا قدرت 1400/04/14 09 11
روش های نوین کنترل مبدل های الکترونیک قدرت چهار شنبه 16 19 سیادتان قدرت 1400/04/17 09 11
روش تحقیق و سمینار سه شنبه 16 18 محامد پور قدرت      
بهره برداری از سیستم های قدرت چهار شنبه 13 16 عابدی قدرت 1400/04/20 09 11
اتوماسیون صنعتی پنج شنبه 13 16 شمیسا کنترل 1400/04/29 09 11
کنترل غیرخطی چهار شنبه 13 16 شمیسا کنترل 1400/04/21 09 11
روش های نوین کنترل مبدل های الکترونیک قدرت چهار شنبه 16 19 سیادتان کنترل 1400/04/17 09 11
روش تحقیق و سمینار سه شنبه 16 18 محامد پور کنترل      
طراحی شبکه زنجیره تامین یک شنبه 14 17 سلطانی ازندریانی لجستیک و زنجیره تامین 1400/04/16 13 15
مدیریت درآمد و تقاضا دو شنبه 13 16 سلطانی ازندریانی لجستیک و زنجیره تامین 1400/04/12 09 11
مدل های زمانبندی و بهینه سازی حمل و نقل یک شنبه 10 13 علائی لجستیک و زنجیره تامین 1400/04/13 09 11
تصمیم گیری با معیار های چندگانه دو شنبه 16 19 شامخی امیری لجستیک و زنجیره تامین 1400/04/20 09 11
شبیه سازی کامپیوتری، مدل سازی و بهینه سازی سه شنبه 13 16 حاجیان حیدری لجستیک و زنجیره تامین 1400/04/24 09 11
نظریه بازی ها شنبه 16 19 جهانگیری لجستیک و زنجیره تامین 1400/04/29 09 11
روش تحقیق و سمینار یک شنبه 08 10 معنوی زاده لجستیک و زنجیره تامین      
اتوماسیون صنعتی پنج شنبه 13 16 شمیسا مخابرات سیستم 1400/04/29 09 11
سیستم های مخابرات بی سیم چهار شنبه 13 16 محامد پور مخابرات سیستم 1400/04/16 09 11
روش تحقیق و سمینار سه شنبه 16 18 محامد پور مخابرات سیستم      
پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته چهار شنبه 16 19 شمس الهی مخابرات سیستم 1400/04/20 13 15
شبکه های مخابراتی* دو شنبه 08 11 موحد مخابرات سیستم      
تئوری پیشرفته مخابرات چهار شنبه 09 12 طباطباوکیلی مخابرات سیستم 1400/04/12 13 15
فرایندهای تصادفی چهار شنبه 08 11 اخترکاوان مدیریت سیستم های اطلاعاتی 1400/04/15 13 15
فرآیندهای تصادفی(ویژه سیستم آموزش محور) چهار شنبه 08 11 اخترکاوان مدیریت سیستم های اطلاعاتی 1400/04/15 13 15
سمینار پنج شنبه 11 13 اخترکاوان مدیریت سیستم های اطلاعاتی      
امنیت شبکه پیشرفته پنج شنبه 13 16 اخترکاوان مدیریت سیستم های اطلاعاتی 1400/04/21 13 15
سیستم های عامل پیشرفته پنج شنبه 16 19 اخترکاوان مدیریت سیستم های اطلاعاتی 1400/04/29 09 11
سیستم های پشتیبان تصمیم گیری پنج شنبه 08 11 مجیدی مدیریت سیستم های اطلاعاتی 1400/04/19 09 11
مجموعه ها و سیستم های فازی (ویژه دانشجویان آموزش محور) سه شنبه 08 11 ناوی مدیریت سیستم های اطلاعاتی 1400/04/21 09 11
معماری سازمانی فا یک شنبه 13 16 عشقی مدیریت سیستم های اطلاعاتی 1400/04/13 09 11
پردازش تصویر (ویژه دانشجویان آموزش محور) یک شنبه 13 16 منظوری شلمانی مدیریت سیستم های اطلاعاتی 1400/04/28 09 11
مدیریت درآمد و تقاضا دو شنبه 13 16 سلطانی ازندریانی مدیریت مهندسی 1400/04/12 09 11
نظریه تصمیم گیری چهار شنبه 13 16 علائی مدیریت مهندسی 1400/04/23 13 15
مهندسی سیستم دو شنبه 13 16 علائی مدیریت مهندسی 1400/04/12 09 11
شبیه سازی کامپیوتری، مدل سازی و بهینه سازی سه شنبه 13 16 حاجیان حیدری مدیریت مهندسی 1400/04/24 09 11
مدیریت کیفیت جامع یک شنبه 09 12 ربانی مدیریت مهندسی 1400/04/15 09 11
مدیریت مالی یک شنبه 13 16 کیانی راد مدیریت مهندسی 1400/04/29 13 15
روش تحقیق و سمینار سه شنبه 08 10 معنوی زاده مدیریت مهندسی      
مدیریت عملیات خدماتی سه شنبه 10 13 معنوی زاده مدیریت مهندسی 1400/04/19 09 11
فرآیندهای اتفاقی چهار شنبه 08 11 اخترکاوان معماری سیستم های کامپیوتری 1400/04/15 13 15
فرآیندهای تصادفی(ویژه سیستم آموزش محور) چهار شنبه 08 11 اخترکاوان معماری سیستم های کامپیوتری 1400/04/15 13 15
مجموعه ها و سیستم های فازی سه شنبه 08 11 ناوی معماری سیستم های کامپیوتری 1400/04/21 09 11
طراحی مدار با فناوری نانو یک شنبه 08 11 عاصی طهرانی معماری سیستم های کامپیوتری 1400/04/12 13 15
روش تحقیق و سمینار یک شنبه 11 13 عاصی طهرانی معماری سیستم های کامپیوتری      
شبکه های میان ارتباطی یک شنبه 13 16 عاصی طهرانی معماری سیستم های کامپیوتری 1400/04/16 09 11
الگوریتم های پیشرفته چهار شنبه 16 19 عاصی طهرانی معماری سیستم های کامپیوتری 1400/04/19 13 15
پردازش تصویر (ویژه دانشجویان آموزش محور) یک شنبه 13 16 منظوری شلمانی معماری سیستم های کامپیوتری 1400/04/28 09 11
شیمی مواد پیشرفته چگال دو شنبه 14 17 علیان مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی 1400/04/20 09 11
مغناطیس ؛ اصول ، مواد و خواص یک شنبه 09 12 خازن مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی 1400/04/12 09 11
روش تحقیق و سمینار یک شنبه 12 14 خازن مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی      
علم مواد محاسباتی چهار شنبه 14 17 نصراصفهانی مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی 1400/04/15 13 15
ادوات نیمه رسانا یک شنبه 13 16 متقی زاده مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی 1400/04/29 09 11
اصول ماده چگال نرم دو شنبه 09 12 پاکپور مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی 1400/04/17 13 15
الگوریتم های تصادفی چهار شنبه 08 11 اخترکاوان نرم افزار 1400/04/15 13 15
امنیت شبکه پیشرفته پنج شنبه 08 11 اخترکاوان نرم افزار 1400/04/21 13 15
فرآیندهای تصادفی(ویژه سیستم آموزش محور) چهار شنبه 08 11 اخترکاوان نرم افزار 1400/04/15 13 15
سیستم های پشتیبان تصمیم گیری پنج شنبه 13 16 مجیدی نرم افزار 1400/04/19 09 11
روش تحقیق و سمینار چهار شنبه 16 18 میریان حسین آبادی نرم افزار      
آزمون نرم افزار یک شنبه 16 19 میریان حسین آبادی نرم افزار 1400/04/17 09 11
درستی یابی سیستمهای واکنشی یک شنبه 13 16 موقر رحیم آبادی نرم افزار 1400/04/28 13 15
مجموعه ها و سیستم های فازی (ویژه دانشجویان آموزش محور) سه شنبه 08 11 ناوی نرم افزار 1400/04/21 09 11
پردازش تصویر (ویژه دانشجویان آموزش محور) یک شنبه 13 16 منظوری شلمانی نرم افزار 1400/04/28 09 11
فرایندهای تصادفی چهار شنبه 08 11 اخترکاوان هوش مصنوعی و رباتیکز 1400/04/15 13 15
فرآیندهای تصادفی(ویژه سیستم آموزش محور) چهار شنبه 08 11 اخترکاوان هوش مصنوعی و رباتیکز 1400/04/15 13 15
هوش مصنوعی پیشرفته پنج شنبه 16 19 مجیدی هوش مصنوعی و رباتیکز 1400/04/12 09 11
روش تحقیق و سمینار پنج شنبه 11 13 مجیدی هوش مصنوعی و رباتیکز      
سیستم های پشتیبان تصمیم گیری پنج شنبه 08 11 مجیدی هوش مصنوعی و رباتیکز 1400/04/19 09 11
مجموعه ها و سیستم های فازی (ویژه دانشجویان آموزش محور) سه شنبه 08 11 ناوی هوش مصنوعی و رباتیکز 1400/04/21 09 11
مجموعه ها و سیستم های فازی سه شنبه 08 11 ناوی هوش مصنوعی و رباتیکز 1400/04/21 09 11
الگوریتم های پیشرفته چهار شنبه 16 19 عاصی طهرانی هوش مصنوعی و رباتیکز 1400/04/19 13 15
پردازش تصویر (ویژه دانشجویان آموزش محور) یک شنبه 13 16 منظوری شلمانی هوش مصنوعی و رباتیکز 1400/04/28 09 11
تصویرپردازی رقمی یک شنبه 13 16 منظوری شلمانی هوش مصنوعی و رباتیکز 1400/04/28 09 11