اولين دوره DBA مديريت دانشي در ايران (گرايش سرمايه انساني)