انتصاب رئيس دانشکده علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی

با حکم مورخ 06/30/1400 رئیس دانشگاه، جناب آقاي دكترمحسن خوش­ طینت پاک نیت به سمت رئیس دانشکده علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی منصوب شد.