اطلاعیه دعوت به حضور و ارایه مقاله در سومین کنفرانس فرهنگ سازمانی با رویکرد حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی

لوگوی دانشگاه خاتم