اطلاعیه در خصوص وام دانشجویی

به آگاهی دانشجویانی که متقاضی وام دانشجوئی میباشند میرساند که جهت دریافت فرم درخواست وام و تکمیل آن از تاریخ 18/11/94 لغایت 28/11/1394 میتوانند به امور دانشجوئی سرکار خانم تارین مراجعه نمایند .( دانشجویانی که قبلاً وام دریافت نموده اند نیز باید فرم تجدید وام را تکمیل نمایند و عدم تکمیل بمنزله انصراف از دریافت وام می باشد.) ضمناً به اطلاع میرساند مبلغ وام براساس اعتبار تخصیصی صندوق رفاه دانشجویان و تعداد متقاضیان میباشد.

امور دانشجوئی 17/11/94