اطلاعیه در خصوص ثبت نام حضوری د انشجویان حسابداری و حسابرسی

به آگاهی می رساند زمان ثیت نام حضوری دانشجویان رشته های حسابداری و حسابرسی و حسابداری مدیریت روزهای یکشنبه سوم بهمن ماه و چهارشنبه ششم بهمن ماه از ساعت 14 الی 18 خواهد بود.

مدیرگروه حسابداری