سید کمال سجادی
داخلی: 4191
عضو هیئت علمی
گروه آموزشی: گروه حقوق