سال: 1396
شرح فعالیت سال نیم سال تاریخ شروع تاریخ پایان
امتحانات ترم دوم 1396-97 1396 دوم پنج‌شنبه 1397/03/31 پنج‌شنبه 1397/04/14
پایان کلاس ها ترم دوم 1396-97 1396 دوم پنج‌شنبه 1397/03/24 پنج‌شنبه 1397/03/24
هفته تکمیل ارزشیابی اساتید ترم دوم 1396-97 1396 دوم شنبه 1397/03/05 پنج‌شنبه 1397/03/10
حذف اضطراری ترم دوم 1396-97 1396 دوم سه‌شنبه 1397/02/25 پنج‌شنبه 1397/02/27
حذف و اضافه ترم دوم 1396-97 1396 دوم شنبه 1396/12/05 دوشنبه 1396/12/07
شروع کلاس های ترم دوم 1396-97 1396 دوم شنبه 1396/11/28 شنبه 1396/11/28
ثبت نام و تخصیص واحد ترم دوم 1396-97 1396 دوم شنبه 1396/11/21 سه‌شنبه 1396/11/24
ثبت نام و تخصیص واحد ورودیهای جدید 96 (کارشناسی ارشد) 1396 اول یکشنبه 1396/06/19 پنج‌شنبه 1396/06/23
ثبت نام حضوری ورودی های جدید 96 (کارشناسی) تاریخ ثبت نام الکترونیکی بعد از اعلام نتایج 1396 اول سه‌شنبه 1396/06/28 سه‌شنبه 1396/06/28
امتحانات ترم اول 1396-97 1396 اول پنج‌شنبه 1396/10/28 پنج‌شنبه 1396/11/12
پایان کلاس های ترم اول 1396-97 1396 اول پنج‌شنبه 1396/10/21 پنج‌شنبه 1396/10/21
هفته تکمیل ارزشیابی اساتید ترم اول 1396-97 1396 اول شنبه 1396/10/02 پنج‌شنبه 1396/10/07
حذف اضطراری ترم اول 1396-97 1396 اول سه‌شنبه 1396/09/28 پنج‌شنبه 1396/09/30
حذف و اضافه ترم اول 1396-97 1396 اول سه‌شنبه 1396/07/11 پنج‌شنبه 1396/07/12
شروع کلاس های ترم اول 1396-97 1396 اول شنبه 1396/07/01 شنبه 1396/07/01
ثبت نام و تخصیص واحد ورودی های 95 و ما قبل 1396 اول شنبه 1396/06/11 چهارشنبه 1396/06/15
سال: 1395
شرح فعالیت سال نیم سال تاریخ شروع تاریخ پایان
ثبت نام 1395 اول دوشنبه 1395/06/15 شنبه 1395/06/20
حذف و اضافه 1395 اول شنبه 1395/06/27 پنج‌شنبه 1395/07/01
حذف اضطراری 1395 اول یکشنبه 1395/09/28 سه‌شنبه 1395/09/30
ارزشیابی اساتید 1395 اول شنبه 1395/09/20 شنبه 1395/09/27
پایان کلاس ها 1395 اول پنج‌شنبه 1395/10/09 پنج‌شنبه 1395/10/09
ارزشیابی اساتید 1395 اول شنبه 1396/02/30 پنج‌شنبه 1396/03/04
شروع کلاس ها 1395 اول چهارشنبه 1395/05/20 چهارشنبه 1395/05/20
سال: 1394
شرح فعالیت سال نیم سال تاریخ شروع تاریخ پایان
ثبت نام و اخذ واحد 1394 اول یکشنبه 1394/06/15 سه‌شنبه 1394/06/17
شروع کلاس ها 1394 اول شنبه 1394/06/21 شنبه 1394/06/21
حذف و اضافه 1394 اول شنبه 1394/06/28 سه‌شنبه 1394/06/31
حذف اضطراری 1394 اول شنبه 1394/09/28 دوشنبه 1394/09/30
ارزشیابی اساتید 1394 اول شنبه 1394/10/05 پنج‌شنبه 1394/10/10
پایان کلاس ها 1394 اول پنج‌شنبه 1394/10/10 پنج‌شنبه 1394/10/10
امتحانات 1394 اول پنج‌شنبه 1394/10/17 پنج‌شنبه 1394/11/01