دوره های ویژه دانشگاه خاتم

لطفا جهت اطلاعات بیشتردر مورد دوره مشترک بین ­المللی کارشناسی ارشد "مواد،انرژي ها و فناوري های کوانتومی" (QMET) به آدرس khatam.ac.ir/qmet مراجعه نمايند.

همچنین جهت اطلاعات بیشتر در مورد رشته علوم اقتصادی «نظری» به آدرس  khatam.ac.ir/teias مراجعه نمايند.