سوابق تحصیلی:

دکترای مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران

سوابق کاری:

استادیار گروه مهندسی صنایع مؤسسه آموزش عالی خاتم

سوابق تحصیلی:

دکتری مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران

سوابق کاری:

استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه خاتم

مدیر کل آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خاتم