ترم ارائه شده: نيم سال دوم 1393
عنوان درس ترم ارائه شده
سیستم های کنترل چندمتغیره نيم سال دوم 1393
کنترل غیرخطی نيم سال دوم 1393
ترم ارائه شده: نيم سال اول 1393
عنوان درس ترم ارائه شده
کنترل بهینه نيم سال اول 1393
سیستم های کنترل پیشرفته (مدرن) نيم سال اول 1393
ترم ارائه شده: نيم سال اول 1394
عنوان درس ترم ارائه شده
اصول کنترل مدرن نيم سال اول 1394
کنترل بهینه نيم سال اول 1394
ترم ارائه شده: نيم سال دوم 1394
عنوان درس ترم ارائه شده
رباتیک نيم سال دوم 1394
کنترل غیرخطی نيم سال دوم 1394