ترم ارائه شده: انتخاب کنيد
عنوان درس ترم ارائه شده
تحقیق در عملیات انتخاب کنيد
مدیریت زنجیره عرضه انتخاب کنيد
مدیریت کیفیت و بهره وری انتخاب کنيد
مدیریت تولید انتخاب کنيد
برنامه ریزی تولید پیشرفته انتخاب کنيد
ترم ارائه شده: نيم سال اول 1395
عنوان درس ترم ارائه شده
طراحی زنجیره عرضه نيم سال اول 1395
ترم ارائه شده: نيم سال دوم 1395
عنوان درس ترم ارائه شده
مدیریت عملیات خدماتی نيم سال دوم 1395
سمینار و روش تحقیق نيم سال دوم 1395
ترم ارائه شده: نيم سال دوم 1394
عنوان درس ترم ارائه شده
سمینار و روش تحقیق نيم سال دوم 1394
ترم ارائه شده: نيم سال دوم 1396
عنوان درس ترم ارائه شده
سمینار و روش تحقیق نيم سال دوم 1396