ترم ارائه شده: انتخاب کنيد
عنوان درس ترم ارائه شده
Project Procurement Management انتخاب کنيد
Project Contract Management انتخاب کنيد
Oil & Gas Mega projects Management انتخاب کنيد
Seminar and Research Method انتخاب کنيد