هاترا وقوعی
مرتبه: استادیار
گروه آموزشی:
زمینه های تحقیقاتی: اقتصاد مالی -اقتصاد پولی -اقتصاد صنعتی -فناوری اطلاع رسانی (IT)
داخلی: 4188