شعله باقری پرمهر
مرتبه: استادیار
گروه آموزشی:
زمینه های تحقیقاتی: اقتصاد