سونا بایرام زاده
مرتبه: استاد
گروه آموزشی:
زمینه های تحقیقاتی: برنامه ریزی استراتژیک ، سناریونویسی کسب و کار،آینده پژوهی کسب و کار،تفکر سیستمی و تفکر استراتژیک،پیاده سازی و کنترل استراتژی