سعید علائی
مرتبه: استادیار
گروه آموزشی:
زمینه های تحقیقاتی: تحليل و طراحي سيستم هاي لجستيكي
داخلی: 4114