نظام الدین رحیمیان
مرتبه: استادیار
گروه آموزشی:
زمینه های تحقیقاتی: حسابداری و حسابرسی
مسئولیت: عضو هیات علمی
داخلی: 4124