رضوان حجازی
مرتبه: استاد
گروه آموزشی:
زمینه های تحقیقاتی: حسا بداري مديريت و حسابداري مالي
داخلی: 4034