کیوان ناوی
مرتبه: استاد
زمینه های تحقیقاتی: computer architecture
داخلی: 4122